Typologie objektů

K výstavbě prvních typů objektů sloužily předlohy existující již z období 1. světové války. Přesto z počátku panovala v jejich konstrukci značná volnost a objekty budované na jednotlivých liniích se od sebe značně lišily. Jejich návrhy byly většinou označovány jejich bojovým účelem, často se jejich název nacházel také v interiéru objektů v blízkosti vchodu (patrně jako vodítko pro obsazující polní jednotky). Jednotlivé nákresy nejstarších objektů tak nesly například označení - Úkryt pro těžký kulomet se střílnovou deskou "Unterstand für ein M.G. mit Schartenplatte" - fakticky se jednalo o jednostřílnový bojový objekt pro těžký kulomet. Později se označení "Unterstand" ustálilo pro pasivní objekty, naopak bojové objekty nesly označení MG-Stand, MG-Schartenstand apod.

Fotografie Ukázka pasivního úkrytu z poloviny 20. let
Fotografie Ukázka pasivního úkrytu z konce 20. let
Fotografie Lehký bojový objekt z roku 1932

První typologie objektů byly identické co do skladby s typologií pancéřových prvků, pouze písmeno "P" nahradilo "B". Před ním bylo umístěno třímístné číslo udávající číslo konstrukčního výkresu, za ním se nacházelo číslo udávající rok vzniku návrhu. Část těchto objektů se od roku 1936 stala součástí ustálených typových řad pro pevnostní objekty - Regelbau (B1-1 až B1-28, Regelbau 1 - 37), jiné byly i přes velmi vysoký počet postavených exemplářů později vyřazeny. Níže je uvedeno několik příkladů těchto typů objektů pocházejících z roku 1935 a 1936:

Fotografie Bojový objekt z roku 1932
Fotografie Typizovaná podoba vstupu do objektů z let 1935-1936
Fotografie Bojový objekt pro boční palbu ze začátku 30. let

V průběhu 30. let byl vydáván vždy na konci roku dokument "Erfahrung des Baujahres 193x" (Zkušenosti stavebního roku 193x). Jeho obsahem bylo stručné shrnutí předešlé stavební činnosti, stanovení obecného plánu včetně časového harmonogramu na příští rok a definování základních pojmů a požadavků na podobu opevnění budovaného v následujícím roce upravující již existující směrnice (Vorschrift zum Bau ständiger Befestigungsanlagen). Mimo jiné zde byly definovány tyto pojmy:

V dalších letech následovala celá řada dalších typů objektů v různých odolnostech - viz poslední sloupec v tabulce odolností objektů. Zvláštní typové řady byly vytvořeny pro potřeby výstavby Westwallu, jehož výstavbě se tyto stránky nevěnují. V roce 1938 byla navržena nová typová řada R100 v odolnosti B neu. Jedná se patrně o nejlepší typovou řadu vyprojektovanou po 1. světové válce. Nahrazovala do té doby do značné míry individuálně projektované B-Werky, které byly příliš finančně a konstrukčně náročné, přičemž jejich bojová hodnota byla poněkud diskutabilní, a to především kvůli velkým rozměrům, slabé odolnosti a chybějící protitankové výzbroji, která byla sice konstrukčně připravena, a od každého typu existovalo několik exemplářů, ale jejich hromadnému nasazení bránila patrně extrémní finanční a konstrukční náročnost.

Do typových řad byly přebírány již dříve existující konstrukční návrhy realizované na starších opevnění. Níže je uvedeno několik příkladů:

Typové řady (Regelbau)

Fotografie Klasická podoba bojových objektů z let 1935-1938
Fotografie Nejvyšší vývojové stádium 30. let - B-Werky s výzbrojí v pancéřových kopulích
Fotografie Patrně nejzdařilejší řada typizovaných objektů R100 a její klasický zástupce R105

Budovat bylo možné také speciálně vyprojektované objekty v závislosti na poloze v terénu, v tom případě se označovaly jako "zvláštní konstrukce" (Sonderkonstruktion) se zkratkou SK. Případně se označovaly typovým číslem a příponou SK - při projektu se vyšlo z konkrétního objektu, který byl upraven pro konkrétní účely. Další speciální typové řady byly později projektovány pro výstavbu Atlantického valu, často měly pouze regionální charakter a narazit na ně tak lze pouze v určitých oblastech.

Odolnost objektů

Odolnost Síla stěn Síla zvonů Síla panc. desek Typy objektů
A 3,5 m 60 cm 25 - 52 cm plánováno pro A-werky
A1 2,5 m 42 cm 25 - 35 cm plánováno pro A1-werky
B neu 2 m 25 cm 20 cm řada R100, R500, R600, R700
B alt 1,5 m 25 cm 20 cm Regelbau 1 až 37, B-werky
B1 80 - 150 cm 12 - 16 cm 10 cm B1-1 až B1-28
C 50 - 60 cm 6 cm 6 - 7 cm C1 až C8
D 30 cm 5 cm 2-5 cm D1 až D5

Panzerwerky

PzW (Panzerwerk) - v roce 1939 (9.6.1939) bylo rozhodnuto všechny objekty, které disponovaly pancéřovými kopulemi a sílou stěn alespoň 1 metr označit jako Panzerwerky "Pancéřové objekty", a to ze dvou důvodů:

Z tohoto důvodu byly za Panzerwerky označeny veškeré objekty v prostoru Odra - Warta bez ohledu na to, zda splňovaly výše uvedenou definici. Rozdělení číselné řady bylo následující:

Označení PzW 001 získal objekt Heilsbergské linie východně od Fromborku, který se částečně zachoval dodnes, a to včetně kopule pro dělostřelecké pozorování 44P7.

Náklady výstavby

V tabulce níže jsou uvedeny ceny vybraných pancéřových prvků a pevnostních objektů, které byly účtovány v roce 1936. Každý typizovaný objekt měl navíc tabulkově určenou maximální cenu, kterou si mohla stavební firma účtovat za jeho realizaci.

Pancéřové prvky Cena (RM)
48P8 - deska pro vchodovou střílnu 110
10P7 - panc. deska TK - 6cm 2.500
7P7 - panc. deska TK - 10cm 4.100
5P7 - pancéřová kasemata - 10cm 7.000
9aP7 - pozorovací zvon 7.900
3aP7 - dvoustřílnová kopule TK 20.500
44P8 - kopule pro dělostřelecké pozorování 31.500
20P7 - šestistřílnová kopule TK 82.000
Projektované otočné dělostřelecké věže min. 1.000.000
   
Bojové objekty Stavební náklady (RM)
PAK-Unterstand 19.500
Unterstand 24.000
B1-1 25.000
B1-2 38.000
B1-5 40.000
B1-24 (3aP7) 60.000
B1-28 (44P8) 70.000