Typologie objektů

Díky ideálním geografickým a geologickým podmínkám se vyznačuje Alpský val velkým množstvím tvrzových objektů, jejichž množství nemá v porovnání s jinými pevnostními systémy obdobu.

Výstavba opevnění se v průběhu let řídila tzv. oběžníky, které stanovovaly základní požadavky na výstavbu opevnění. Samotná konstrukce jednotlivých tvrzí a samostatných objektů se následně odvíjela od konkrétních geografických podmínek v daném místě. V průběhu let byly pro výstavbu opevnění vydány tři hlavní oběžníky (Circolare) a několik dalších, které měly spíše formu dodatků.

Typ 200

První opevnění budované na hranicích Itálie vycházelo svými zásadami z oběžníku (circolare) 200, který vyšel v lednu 1931. Obsaženy v něm byly zásady pro budovaní opevnění, hlavní cíle pevnostních staveb, jejich podoba a výzbroj. Hlavním cílem bylo přehradit všechna schůdná místa na hranicích a účinně tak zastavit postupujícího nepřítele již v prvních fázích útoku. Velký důraz byl kladen především na maskování objektů.

Dělostřelecké tvrze stavěné na základě oběžníku 200 je možné roztřídit do několika skupin, a to z hlediska umístění hlavních zbraní, kterými byly nejčastěji kanóny ráže 75 mm. Obvykle bylo ve výzbroji tvrze použito 3 - 6 kanónů, jejich umístění mohlo být v pancéřových deskách, které byly velice dobře maskovány v kolmých skalních stěnách, v pancéřových kopulích, které byly používané pouze v případě, že nebylo možné použít předešlý postup. Poslední variantou pak byly v dělostřelecké sruby, přičemž pro každý kanón byl většinou stavěn samostatný malý objekt, ve které byla hlavní výzbroj umístěna v rozměrné střílně z prostého betonu.

Jednalo se o finančně i stavebně nejnáročnější stavby v rámci celé výstavby Alpského valu, z tohoto důvodu a vzhledem k souvisejícím velkým nárokům na obslužnou infrastrukturu byly dělostřelecké tvrze budovány pouze na nejohroženějších částech fronty, většinou s účelem uzavření důležitých přechodů v průsmycích. Palba tvrzí byla většinou koncipována jako boční a to ze strategických míst tak, aby bylo možné postřelovat větší část fronty a zároveň byly samotné objekty relativně dobře kryty před nepřátelskou palbou. Velká část těžké dělostřelecké výzbroje nebyla umístěna v dělostřeleckých tvrzích, ale v otevřených palebních postavení v hluchých místech za hlavní obrannou linií. Podoba podzemí a jeho struktura plynule navazovala na kavernové baterie budované v průběhu 1. světové války. Některé z nich byly dokonce reaktivovány, částečně modernizovány a nadále sloužily svému účelu i v meziválečném období. To byl případ především opevnění na hranicích se Švýcarskem.

Do soustavy Alpského valu byly navíc zařazeny také starší fortové pevnosti postavené na přelomu století a disponující těžkou dělostřeleckou výzbrojí umístěnou v otočných pancéřových věžích, případně byly do starších fortů (respektive pod ně) stavěny moderní dělostřelecké tvrze. Příkladem reaktivované starší dělostřelecké baterie je Fort Chaberton (dnes na území Francie) umístěný na strategickém vrchu nad městem Briancon a průsmykem Montgenevre.

Fotografie Rozmístění kopulí dělostřelecké tvrze typu 200 - Mont Cenis, Francie
Fotografie Hlavní vchod do velké dělostřelecké tvrze typu 200 - Mont Cenis, Francie
Fotografie Zamaskovaná kopule pro kanón ráže 75mm dělostřelecké tvrze typu 200 - Mont Cenis, Francie
Fotografie Vchodový objekt do velké dělostřelecké tvrze - Montgenévre, Francie
Fotografie Kulometný objekt dělostřelecké tvrze - Montgenévre, Francie
Fotografie Zvon pro pozorování a blízkou obranu sloužící jako dělostřelecká pozorovatelna, v pozadí kopule pro kanón ráže 75 mm - Rijeka, Chorvatsko

Tvrzové objekty (pěchotní tvrze) představují v koncepci Alpského valu rozhodující palebnou sílu celé obranné linie a to především díky výhodným geologickým podmínkám, které panují na většině území, na kterém docházelo k výstavbě. Tradici ražby rozsáhlých podzemních objektů pro vojenskou infrastrukturu si meziválečná Itálie přinesla již z období 1. světové války. Není tedy divu, že výstavba prvních tvrzových objektů se velice podobala stavbám z dřívějšího období.

V prvních fázích výstavby opevnění se jednalo o maximálně úsporné a velice dobře maskované stavby, jejichž výzbroj tvořily maximálně čtyři těžké kulomety, nebo případně kombinace s nasazením protitankového kanónu. Pouze na nejvíce ohrožených místech byla výzbroj tvrzí dále zesilována. Palba hlavních zbraní mohla být vedena do přímých i bočních paleb, vždy záleželo na konkrétních podmínkách v místě výstavby opevnění. Tvze měly jeden, případně dva vchody, které nebyly nijak chráněny, případně byly vybaveny pancéřovou strážnicí, která umožňovala blízkou obranu pomocí ručních zbraní posádky.

Zbytek vybavení byl obdobný jako ve všech ostatních pevnostních objektech Alpského valu. Obvykle v blízkosti vchodu, nebo v jednom z bojových objektů bylo umístěno fotofonické zařízení. U vchodu se navíc nacházela strojovna a sociální zařízení. Nejhlouběji v podzemí se ukrývaly ubikace posádky s filtrem vzduchotechniky a většinou také zásobníky na vodu. Obytnou část tvrze bylo možné hermeticky oddělit od bojových objektů. Tyto části tvrze nebyly zásobovány čerstvým vzduchem a při bojové činnosti bylo nutné ve střeleckých místnostech nasadit plynové masky. Odvětrávání bylo provedeno otvory ve stropnici.

Fotografie Typické zapuštění bojových objektů do skalního masivu - Barricate, Itálie
Fotografie Střílna těžkého kulometu ve skalním masivu - Barricate, Itálie
Fotografie Střílna pro těžký kulomet vytesaná do skalního masivu a zevnitř opatřená velkou třídílou pancéřovou deskou - Mont Cenis, Francie
Fotografie Kde nebyla k dispozici skála, bylo nutné vybudovat malý kulometný objekt - Bogatin, Slovinsko
Fotografie Malý vchodový objekt s tubusem pro fotofon - Bogatin, Slovinsko
Fotografie Vchod řešení pancéřovou strážnicí - Mesches, Francie
Fotografie Nechráněný vstup do tvrze typycký pro oběžník 200 - Isola, Francie
Fotografie Bojové objekty tvrze typu 200 v otevřeném terénu - Isola, Francie
Fotografie Bojové objekty tvez typu 200 vestavěné do skalního masivu - Mont Cenis, Francie

Samostatných objektů, které je možné jednoznačně přiřadit do kategorie oběžníku 200 se nenachází na Alpském valu mnoho. Pokud to bylo alespoň trochu možné, byla dávána přednost výstavbě podzemních objektů (tvrzí) a tím i co největší skrytí před nepřítelem. Na zajímavá řešení samostatných objektů typu 200 je možné narazit především ve Slovinsku. Pokud již bylo nutné vybudovat samostatný objekt, byla vyvynuta maximální snaha zapustit ho pod úroveň okolního terénu. Hlavní zbraně byly umístěny do pancéřových prvků - nejčastěji jednostřílnových kopulí pro těžkých kulomet, případně do velkých kopulí pro dva těžké kulomety. Osazovány zde však byly také velké trojdílné střílny pro těžký kulomet, případně desky pro protitankový kanón. Často se jednalo o malé oboustranné bojové objekty pro dva těžké kulomety.

Fotografie Vchod do samostatného objekty typu 200 - Petrovo Brdo, Slovinsko
Fotografie Střílna těžkého kulometu samostatného objektu typu 200 - Petrovo Brdo, Slovinsko
Fotografie Interiér objektu pro čtyřstřílnovou kopuli dvou těžkých kulometů - Idrija, Slovinsko
Fotografie Čtyřstřílnová kopule pro dva těžké kulomety samostatného objektu - - Idrija, Slovinsko
Fotografie Vchod do objektu pro čtyřstřílnovou kopuli - Idrija, Slovinsko
Fotografie Dobře zamaskovaná kopule pro těžký kulomet oboustranného objektu typu 200 - Hruševje, Slovinsko

Typ 7000

Nový zásadní oběžník vyšel v srpnu roku 1938 a načasování nebylo náhodné. Mezinárodní situace pozvolna houstla a Evropou se šířilo očekávání nového válečného konfliktu. Hlavním cílem oběžníku bylo urychlit pokud možno co nejvíce výstavbu opevnění na nejohroženějších úsecích a uzavřít i poslední volné průchody mezi horskými masivy. To se projevilo především na požadavku stavět opevnění co nejrychleji, bez ohledu na kvalitu. Stavěny měly být především menší objekty pro přímou palbu, s minimem pancéřování a omezeným komfortem pro posádku.

Jak již bylo uvedeno, cílem výstavby objektů podle oběžníku 7000 bylo uzavřít veškeré možné proluky v opevnění, které se nepodařilo zajistit dřívější výstavbou. Jednalo se o velice jednoduché objekty převážně pro přímou palbu jednoho až tří těžkých kulometů. Řada těchto objektů se zachovala na západní hranici s Francií. Většinou chrání svojí palbou průsmyky v nadmořské výšce od 2000 do 3000 metrů. Některé z nich byly v následujících letech upravovány podle oběžníku 15 000. Většinou získávaly podzemní prostory a blízké objekty byly spojovány dohromady, případně byla obrana zesilována dodatečnými objekty. Tyto práce se většinou nepodařilo zcela stavebně dokončit.

Fotografie Typická podoba objektu typu 700 pro přímou palbu dvou těžkých kulometů a protitankového kanónu - Col de la Lombarde, Francie
Fotografie Detail střílny těžkého kulometu - Col de la Lombarde, Francie
Fotografie Objekt pro dva těžké kulomety typu 7000 - Col Mercière, Francie
Fotografie Kulometný objekt typu 7000 - Col de Tende, Francie
Fotografie Objekt pro dva těžké kulomety a protitanový kanón typu 7000 - Col de Tende, Francie
Fotografie Objekt pro dva těžké kulomety a protitanový kanón typu 7000 - Col de Tende, Francie

Typ 15 000

Poslední důležitý oběžník vychází na sklonku roku 1939, je spojen především se zintenzivněním opevňovacích prací na všech úsecích, s budováním záchytných linií hluboko v týlu a především s výstavbou nových opevnění na hranicích s Rakouskem. Projektovány jsou velké (občas téměř gigantické) stavby, jak kavernového, tak monoblokového typu. Stavěny jsou však většinou z prostého betonu a vyztužen je pouze prostor v okolí střílen. Na pancéřové prvky dochází pouze v nejohroženějších prostorech. Většina střílen je z prostého betonu, případně osazena pouze slabou pancéřovou deskou o síle 7 cm. Pouze na nejohroženějších místech jsou nadále používány masivní pancéřové prvky. Velká pozornost je věnována protitankové obraně.

Příkladem velké dělostřelecké tvrze je například velký kavernový objekt nacházející se v průsmyku Kreuzberg (Opera 10 - Sbarramento Passo Monte Croce Comelico), ve východní části Dolomit (Sektor Cadore - Carnia). Celá tvrz s podzemím o délce přesahující jeden kilometr je vyražena v pěti výškových úrovních. Má tři vchody (každý v jiné výšce), z toho jeden velký (kterým se měly dopravovat houfnice a munice) a dva pro posádku. Výzbroj mělo tvořit celkem 6 houfnic ráže 100 mm umístěných v "otevřených" palebných postaveních. Blízkou obranu zajišťovalo několik kaponiér pro lehké kulomety v betonových střílnách a 5 těžkých kulometů. Dělostřelecká pozorovatelna byla umístěná v nejvyšším patře tvrze, k dispozici byla také pancéřová deska pro pozorování umístěné v kolmé skalní stěně. V podzemí jsou vyražené dvě paralelní štoly. První z nich (blíže k objektům) je komunikační a zajišťuje přístup ke všem bojovým objektům. Druhá, o něco hlouběji v masivu sloužila jako zázemí pro posádku, které bylo možné hermeticky oddělit od "bojové" části. Ve dvou případech jsou různé úrovně podzemí navzájem propojené pomocí válcovitých šachet, v jejichž prostředku stálo na nosném sloupu dřevěné točité schodiště. Obě jsou však již zřícená a tudíž jsou dva objekty nepřístupné. Zajímavostí je také dlouhé schodiště směřující hluboko pod úroveň hlavní podzemní galerie, kde jsou umístěné objekty pro blízkou obranu.

Fotografie Objekty na ochranu vchodů do dělostřelecké tvrze - Kreuzbergpass, Itálie
Fotografie Objekt pro kanón ráže 10 cm dělostřelecké tvrz - Kreuzbergpass, Itálie
Fotografie Kasemata pro kanón ráže 10 cm dělostřelecké tvrze - Kreuzbergpass, Itálie

Pěchotní tvrze - v současné době se jedná patrně o nejčastěji zastoupený typ opevnění na Alpském valu a to i vzhledem k tomu, že řada dřívějších objektů byla později upravována, přestavována a nebo dokončována právě podle zásad oběžníku 15000. V čem se tato výstavba lišila oproti dřívější výstavbě?

Rozdílů je možné nalézt hned několik. Podzemní prostory byly stavěny oproti dřívějšku ve větším profilu a často i s větším komfortem. Bylo budováno více vchodů, které byly navíc chráněny pomocí malých objektů (se střílnami z prostého betonu). Celé stavby již nebyly ukryty zcela ve skalním masivu, ale na povrchu byly budovány často mohutné objekty pro hlavní zbraně. Velká pozornost však byla věnována jejich maskování. Přesto je jejich identifikace v terénu daleko jednodušší než v případě jejich předchůdců. Velký důraz byl kladen na protitankovou obranu. Na tvrze často navazovaly různé druhy protitankových překážek a tomuto trendu byla podřízena také hlavní výzbroj. Tvrze byly umisťovány na boky údolí tak, aby mohly boční a případně i přímou palbou působit do celého prostoru případného průlomu linie opevnění. Svojí palbou tak kryly také monoblokové objekty, které byly stavěny na dně samotných údolí, většinou v blízkosti existujících komunikací.

Fotografie Objekty pěchotní tvrze vybudované podle oběžníku 15 000 - Ampezzo, Itálie
Fotografie Objekty pěchotní tvrze vybudované podle oběžníku 15 000 - Isola, Francie
Fotografie Objekty pěchotní tvrze vybudované podle oběžníku 15 000 - Casterino, Francie
Fotografie Objekt pěchotní tvrze vybudované podle oběžníku 15 000 - Casterino, Francie
Fotografie Objekt pěchotní tvrze vybudované podle oběžníku 15 000 - Passo Cimabanche, Itálie
Fotografie Objekt pěchotní tvrze vybudované podle oběžníku 15 000 - Rijeka, Chorvatsko

Specifickou stavbou budovanou podle oběžníku 15000 a možná i celého Alpského valu jsou monoblokové objekty. Stavěny byly především na dnech hlubokých údolí nebo v rovinatém terénu. Často na ně navazovaly různé druhy protitankových překážek. Jejich střílny byly určení jak k přímé, tak k boční palbě. Jejich výzbroj tvořily především těžké kulomety a protitankové kanóny. K blízké obraně vchodů byly použito ručních zbraní umístěných ve střílnách pod betonem. Pozorování zajišťovaly buď pozorovací zvony, pozorovatelny umístěné na čele objektů, nebo pozorovací průzory v blízkosti střílen hlavních zbraní.

Budovány byly v obřích výkopech a po jejich dokončení bylo z velké část provedeno jejich zasypání. Obvykle byly budovány jako jedno až dvou patrové. V extrémních případech však mohly mít i tři patra, případně bylo několik monoblokových objektů spojeno dohromady a vznikaly tak jisté "monoblokové tvrze". Ve většině případů jsou monobloky jen těžko fotografovatelné vcelku a tak si lze z fotografií jen těžko představit jejich velikost. Stavěny byly také monoblokové objekty, jejichž hlavní výzbroj tvořilo dělostřelectvo, převážně se jednalo o kanóny ráže 75 mm.

Fotografie Monoblokový objekt typu 15 000 - Passo Tre Croci, Itálie
Fotografie Monoblokový objekt typu 15 000 - Passo Tre Croci, Itálie
Fotografie Monoblokový objekt typu 15 000 - Passo Tre Croci, Itálie
Fotografie Monoblokový objekt typu 15 000 - Passo Tre Croci, Itálie
Fotografie Monoblokový objekt typu 15 000 (vchodová část) - Planina Polog, Slovinsko
Fotografie Monoblokový objekt typu 15 000 - Kreuzbergpass, Itálie

Podpůrná infrastruktura

Alpský val netvoří pouze samotné bojové objekty a tvrze, i když právě nim je věnována většina pozornosti na těchto stránkách. Současně s bojovými objekty, bylo stavěno velké množství podpůrné infrastruktury.

V blízkosti tvrzí i samostatných objektů byla budována kasárna pro ubytování vojáků v mírových dobách. Jejich typ se do různé míry lišil. Budována byla vždy tak, aby je nebylo možné přímo ostřelovat z nepřátelského území. Podle rizika napadení nepřátelskými jednotkami byla dále budována v různých stupních odolnosti od zděných kasáren (někdy pouze s dřevěnou střechou), přes betonová kasárna, po kasárna, které bylo možné v případě potřeby kruhově bránit (obranná kasárna). To byl případ kasáren budovaných v blízkosti hranic, která zároveň sloužila jako střážnice. Na obzvláště exponovaných místech byla navíc kasárna opatřena maskováním - většinou pohledovým betonem, nebo různou formou maltového zdiva.

Podzemní úkryty se nacházejí podél celé linie Alpského valu. Často je možné je nalézt poblíž kasáren, jindy jsou rozmístěny lehce v zápolí obranné linie. Jedná se pouze o malé objekty s jednoduchým vchodem a kasárenským sálem. V jejich blízkosti se často nacházela otevřená postavení pro minomety. Velké úkryty pro pěchotu je možné nalézt v okolí města Zadar. V tomto případě je úkryt zapuštěn lehce pod úroveň terénu. Existují i varianty, kdy je objekt postaven zcela nad okolním terénem.

Rozlehlé podzemní úkryty, které sloužily jako velitelská stanoviště pro celý úsek se stavěla pouze výjimečně. Jeden exemplář se nachází v městečku Tende, ve skalním masivu přímo naproti historickému centru.

Fotografie Kasárna - Lajnar, Slovinsko
Fotografie Obranná kasárna - Lajnar, Slovinsko
Fotografie Kasárna - Isola, Francie
Fotografie Pasivní úkryt - Mont Cenis, Francie
Fotografie Pasivní úkryt - Mont Cenis, Francie
Fotografie Pasivní úkryt - Mont Cenis, Francie

Dělostřelecké pozorovatelny byly projektovány buď jako malé samostatné objekty (na strategických kótách), nebo jako součást dělostřeleckých tvrzí. V pozdějších letech, v rámci oběžníku 15000 se dostaly pozorovací objekty také do soustavy monoblokových staveb. Samotný monoblok, mnohdy mající ohromné rozměry a několik pater, imitoval většinou vrch pahorku nebo kopce. Na jeho stropnici byl navíc umístěn pozorovací objekt spojený se zbytkem monobloku schodištěm. Dělostřelecké tvrze, především typu 15000, měly ve své skladbě většinou jednu až dvě dělostřelecké pozorovatelny, které byly umístěny o něco výše, než ostatní objekty. Průzory byly z prostého betonu. Ve výjimečných případech byla vedle bojových místností umístěna navíc dělostřelecká pozorovatelna s pancéřovou deskou.

Výstavbě zesíleného polního opevnění byla věnována především v ranných fázích výstavby velká pozornost. Především v prostoru Slovinska a Chorvatska je možné narazit na opevněné zákopy, kulometná hnízda a menší betonové stavby pro pozorování a blízkou obranu. Tyto objekty byly označovány jako N.A.S. (Nuclei armi supplementari)

Pro dodávky materiálu na stavbu opevnění a pro pozdější usnadnění zásobování bylo v průběhu let vybudováno mnoho stovek kilometrů nových silnic a cest a to v mnoha případech v opravdu extrémních podmínkách. Nutno však přiznat, že s touto činností získala Itálie bohaté zkušenosti již v průběhu 1. světové války. Velký problém při výstavbě opevnění a při jeho dalším zásobování paradoxně představovala voda. Z tohoto důvodu byly podél vojenských cest stavěny studny a zásobníky na vodu. Pro dodávky materiálu na stavbu opevnění a následně pro zjednodušení dodávek potřebných zásob byly v těžko přístupných oblastech stavěny vojenské lanovky.

V týlu opevnění byla často budována otevřená postavení pro dva minomety ráže 81 milimetrů v zesíleném polním provedení, jejichž cílem bylo svojí palbou vykrývat hluché prostory v předpolí opevnění. V blízkosti byly budovány úkryty pro obsluhu a munici.

Fotografie Dělostřelecká pozorovatelna - Lajnar, Slovinsko
Fotografie Dělostřelecká pozorovatelna - Možic, Slovinsko
Fotografie Malý kulometný objekt - Možic, Slovinsko
Fotografie Malý kulometný objekt - Možic, Slovinsko
Fotografie Kulometné hnízdo - Lajnar, Slovinsko
Fotografie Hraniční strážnice - Vršič, Slovinsko
Fotografie Horní stanice lanovky - Dolina Za Lepočami, Slovinsko
Fotografie Horní stanice lanovky - Isola, Francie
Fotografie Horní stanice lanovky - Isola, Francie
Fotografie Postavení pro 2 minomety ráže 81mm - Isola, Francie
Fotografie Postavení pro minomet ráže 45mm - Isola, Francie
Fotografie Postavení pro 2 minomety ráže 81mm - Isola, Francie
Fotografie Vojenská cesta - Isola, Francie
Fotografie Vojenská cesta - Isola, Francie
Fotografie Betonový štít pro těžký kulomet - Isola, Francie
Foto
Vojenská silnice do průsmyku Sv. Anny - Vinadio, Itálie

Maskování

Velkým specifikem Alpského valu je velký důraz, který byl staviteli kladen na maskování objektů. Především objekty stavěné podle zásad oběžníku 200 bývají často zcela zabudované do skalnatého terénu a jejich identifikace je tak značně složitá. Novější stavby pocházející z posledních let výstavby sice notně přibraly na velikosti, především v nadzemních partiích, ale i tak bylo často přistupováno k velice tvůrčím způsobům maskování.

Fotografie Maskování tvrze č. 23 opěrného bodu Versiaco bylo obnoveno v roce 2010 - Versiaco, Itálie
Fotografie Maskování tvrze č. 23 opěrného bodu Versiaco bylo obnoveno v roce 2010 - Versiaco, Itálie
Fotografie Objekt pro těžký kulomet maskovaný přístavbou k portálu železničního tunelu - Bača pri Modreju, Slovinsko
Fotografie Maskování dvou kopulí pro těžký kulomet v náspu železničního mostu - Bača pri Modreju, Slovinsko
Fotografie Maskování monoblokového objektu typu 15000 na obytný dům - Passo Cimabanche, Itálie
Fotografie Maskování kopule pro kanón ráže 75 mm - Mont Cenis, Francie
Fotografie Maskování pozorovatelny tvrze vybudované podle oběžníku 15 000 - Casterino, Francie
Fotografie Maskování pohledovým betonem na monobloku typu 15 000 - Kreuzbergpass, Itálie
Fotografie Maskování objektu pro protitankový kanón - Klana, Chorvatsko