TYPOLOGIE

Oficiální typologie objektů platná k polovině roku 1916 je popsána v přeložených dokumentech v záložce Stellungsbau. Níže umístěná typologie zahrnuje také stavby z období 1914 - 1916, které již nebyly v pozdějších letech budovány. Jako příklad mohou posloužit dělostřelecké objekty, jejichž výstavba byla až na výjimky ukončena právě v roce 1916. Dále je zde zachycen konstrukční vývoj jednotlivých typů staveb letech 1914 - 1918, a to především na příkladu opevnění budovaných v rámci Moselstellung 1914-1916, Chériseystellung 1917/1918 a Michelstellung/Hundingstellung 1917/1918. Popsány jsou pouze železobenové stavby. Až na výjimky se popis nevěnuje dřevozemním a kavernovým objektům.

Foto
Letecký snímek opevněné pozice na řece Aisne. Dobře viditelné jsou linie protipěchotních překážek a dvě linie opevněné pozice se spojovacími zákopy. Dobře patrné je také velké množství výkopů pro objekty, jejichž většina však nebyla realizována. (www.awm.gov.au)

Úkryty

Pasivní úkryty byly páteří opevněných pozic. Je možné vystopovat jistý vývoj v průběhu času. Na začátku války se jednalo o strohé stavby se dvěma vchody, Postupně se začala týlová stěna zešikmovat, objevily se na ní dřevěné podlážky, aby následně vznikla celá řada variant v betonu tvarovaných stupňů, které umožňovaly samotný úkryt použít jako střelecký parapet. Malé úkryty (Unterstand), byly určené pro 9 - 12 vojáků. Obvykle měly dva vchody, některé byly uzpůsobné pouze k přečkání dělostřelecké palby, k čemuž byly vybaveny lavicemi, většina však poskytovala pohodlí na dřevěných postelích, případně hamakách. V závislosti na hladině podzemní vody se výška interiéru pohybovala od maximálních 2 metrů až po poměrně nízké úkryty s výškou 70 cm určené pouze pro ležící vojáky. Jako základ konstrukce sloužily buď oblouky z vlnitého plechu (tzv. Wellblechunterstand, nebo označovaný jako typ úkrytu "Heinrich"), nebo byly budovány rovné stropní desky podložené vrstvou kolejnic nebo ocelových profilů. Větrání zajišťovala přirozená ventilace pomocí připravených průduchů. K dispozici byl případně také otvor pro periskop. Typ uzavření úkrytu se postupně měnil kvůli riziku zasypání nebo zablokování vchodu. Existovaly varianty vchodových mříží, pancéřových dveří, plechem otlučených dřevěných dveří, případně dveře nebyly instalovány vůbec nebo byly nahrazeny například pouze plachtou.

Své místo nacházely přímo v jednotlivých liniích zákopů opevněných pozic, přičemž jejich týlová stěna zároveň tvořila čelní stěnu zákopu. Stavěny byly také samostatně v týlu jednotlivých linií, na které byly napojeny zákopovým systémem. Variantou k nim byly malé podzemní úkryty se dvěma východy vedoucími přímo do zákopu. Východ byl v takovém případě zpevněn pomocí oblouků z vlnitého plechu, tentokrát však výrazně menších rozměrů (v nejšírším místně u podlady 110 cm a s výškou 140 cm). Označovány byly jako "Schurzblechrahmen" nebo jako systém "Siegfried". Východy byly dále vyztužovány betonem, opatřovány pozorovatelnami, případně stanovišti těžkých kulometů. Postupně však byl v předních liniích tento systém opuštěn kvůli velkému riziku zasypání obránců.

Malé úkryty byly v řadě případů v originálních podkladech označovány jako úkryty pro těžké kulomety. Ty svojí palbou působily buď z připravených pozic po stranách úkrytu, nebo přímo na stropnici (parapetu). V ranných fázích byla také na strop úkrytu budována betonová postavení těžkého kulometu odpovídající podobě otevřeného postavení v pěchotních parapetech předválečných festů. Součástí úkrytu byly pěchotní pozorovatelny s pancéřovými štíty, případně deskami, nebo k nim byla malá betonová pozorovatelna přistavěna.

Velké pěchotní úkryty vycházely z předválečné konstrukce obdobných objektů budovaných v rámci pevnostní s označením Pěchotní úkryt (I-Raum). U pozic předsunutých před Pevnost Metz budovaných těsně před vypuknutím války se ještě jednalo o komfortní "kasárenské budovy" vybavené prostornou kuchyní a sociálním zázemím. V rámci válečných armovacích prací v prostoru Moselstellung již šlo o konstrukci tvarovanou z oblouků vlnitého plechu, i tak se však jednalo stále o poměrně velké stavby, které byly vybaveny vchodovými střílnami, mohutnými pancéřovými dveřmi, vchodovými mřížemi a pozorovacími stanovišti (betonovými, případně vzniklými zabetonováním plechových stanovišť - "šneků"). Budovány byly v týlu linie malých pěchotních úkrytů ve vzdálenosti 100 až 200 metrů. Kromě velitelského stanoviště tak integrovaly také pěchotní pozorovatelnu a úkryt pro pohotovostní zálohy a rezervy.

Postupem času docházelo k jejich zmenšování a rozpadu na jednotlivé stavby se speciálním určením. Velitelská stanoviště byla budována samostatně a ještě více v týlu. Stejný osud potkal také pěchotní a dělostřelecké pozorovatelny. Pěchotní úkryty pro rezervy pak byly z venčí velmi podobné malým pěchotním úkrytům, uvnitř se však nacházely dvě místnosti tvarované vlnitým plechem o rozměrem 6 x 2,9 metru. Kapacita činila 3 družstva pěchoty.

Tam, kde to bylo alespoň trochu možné, byly objekty pro rezervy nahrazovány v posledních dvou letech výstavby kavernovými úkryty.

Fotografie Poměrně neobvyklý malý pěchotní úkryt ve druhé obranné linii jižně od Metz - Moselstellung
Fotografie Velký pěchotní úkryt předválečné výstavby pevnosti Metz - Moselstellung
Fotografie Vchody do velkého pěchotního úkrytu bohatě zdobené plastikami - Moselstellung

Fotografie malých pěchotních úkrytů

Fotografie velkých pěchotních úkrytů

Objekty pro kulomety

Většina těžkých kulometů byla nasazena v polních opevněních v blízkosti pasivních úkrytů, nebo na jejich stropnicích. V průběhu let však byla vybudována také řada kulometných objektů nebo blokhausů se střílnami tvarovanými z betonu. Množství těchto staveb bylo také vestavěno do hospodářských a obytných budov obcí, které se dostaly do blízkosti frontové linie.

Předpisová podoba kulometného objektu byla určena pro boční palbu. Kromě střílny kulometu byly po stranách k dispozici také otvory pro světlomet a pozorovatele. V ojedinělých případech docházelo také ke slučování s dalším kulometem, případně rychlopalným kanónem do jedné stavby. Pro frontové účely byly k dispozici také jednodušší stavby s jedinou střílnou (bez světlometu a pozorovatele). Postupně byly budovány také objekty s kulometem umístěným v pancéřovém štítu, kdy byla hlaveň zbraně umístěna pouze několik centimetrů nad úrovní terénu. Naopak v průběhu let narůstala averze proti mohutným kulometným objektům a blokhausům. Jejich výstavba byla povolena pouze v hustě zalesněném terénu.

Fotografie Vchodová část objektu pro těžký kulomet se střeleckým parapetem - Cheriseystellung
Fotografie Trháním nosníků poškozená střílna TK (uprostřed) a otvory pro světlomet a pozorovatele po stranách - Cheriseystellung
Fotografie Dobře maskovaná střílna těžkého kulometu - Cheriseystellung
Fotografie Kulometný objekt u osady Haucourt (Malancourt) (NARA)
Fotografie Patrně díky své poloze velmi často fotografovaný blokhaus (NARA)
Fotografie u silnice D3 - 48.9292111N, 5.9016861E (NARA)
Fotografie se zde nachází dodnes (NARA)
Fotografie Blokhaus postřelující úzkorozchodnou železnici v lese západně od Ville en Woëvre (NARA)
Fotografie Kulometný objekt v zástavbě obce Bernwiller (NARA)
Fotografie Kulometný objekt na hraně lesa Bois d'Ormont severně od Verdunu (NARA)
Fotografie Předpisová podoba objektu pro boční palbu těžkého kulometu s pozorovacím průzorem a světlometem (gallica.bnf.fr)
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu a jeho napojení na zákopový systém (gallica.bnf.fr)
Fotografie Řezy objektem pro boční palbu těžkého kulometu (gallica.bnf.fr)
Fotografie Řez stanovištěm těžkého kulometu za pancéřovým štítem (gallica.bnf.fr)
Fotografie Náklasy objektů pro boční palbu těžkého kulometu (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres blokhausu pro těžké kulomety (gallica.bnf.fr)
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu budovaný na opevněných pozicích jižně od Metz (gallica.bnf.fr)
Fotografie Objekt pro boční palbu rychlopalného kanónu a těžkého kulometu budovaný v okolí Metz - existovala také varianta s oddělenými střeleckými místnostmi (gallica.bnf.fr)

Pěchotní a dělostřelecké pozorovatelny

Kromě integrace pozorovatelen do jiných typů objektů, byly budovány také samostatné pěchotní a dělostřelecké pozorovatelny. V případě těch pěchotních se jednalo primárně o stavby umístěné do předpolí a opevněných pozic. Často šlo o velmi malé stavby skládající se pouze s místnosti pro pozorovatele a vchodu. Kromě pancéřových prvků byly průzory tvarované z prostého betonu, případně mělo stanoviště podobu betonové kopule s instalovanými ocelovými záklopkami. Dělostřelecké pozorovatelny byly naopak umístěny v týlu opevněných pozic, často na místech s dobrým výhledem. V posledních letech výstavby opevnění měly tyto objekty zdvojené pozorovací stanoviště, aby bylo možné pokračovat v řízení palby i v případě vyřazení jednoho z nich nepřítelem. Navíc často docházelo také ke shlukování více shodných objektů do jednoho místa.

Fotografie Velká pozorovatelna, spodní otvory jsou patrně pro optickou signalizaci - východně od Gincrey (NARA)
Fotografie Pozorovatelna po přímém zásahu amerického dělostřelectva (NARA)
Fotografie Pozorovatelna po přímém zásahu amerického dělostřelectva (NARA)
Fotografie Betonová pozorovatelna východně od Consenvoye (NARA)
Fotografie Dělostřelecká pozorovatelna s klapkami pro uzavření průzoru (NARA)
Fotografie Dělostřelecká pozorovatelna s pětiúhelníkovým stanovištěm (NARA)
Fotografie Typové rozmístění objektu pro kulomet, pozorovatelny (uprostřed) a pasivního úkrytu (vpravo) (gallica.bnf.fr)
Fotografie Řez pětiúhelníkovou pancéřovou pozorovatelnou (vlevo) a objekt pro pozorování a opticou signalizaci (gallica.bnf.fr)
Fotografie Objekt s vyvýšenou pozorovatelnou, obvykle byl vestavěn do domů nebo hospodářských budov kvůli lepšímu zamaskování (gallica.bnf.fr)
Fotografie Řez klasickou pozorovatelnou umístěnou nad východem z podzemního úkrytu (gallica.bnf.fr)
Fotografie Malá pětiúhelníhová pozorovatelna s pancéřovým stanovištěm (gallica.bnf.fr)
Fotografie Malá pěchotní pozorovatelna napojená na zákopový systém (gallica.bnf.fr)
Fotografie Betonová pozorovatelna přistavěná k pasivnímu úkrytu (1917) - Moselstellung
Fotografie Vchod do slavné dělostřelecké pozorovatelny "Westphalenblick 1917" na Froidmontu (samotné stanoviště pozorovatele bylo zničeno při trhání pancéřových prvků) - Moselstellung
Fotografie Další z řady pozorovatelen na hoře Froidmont - Moselstellung

Dělostřelecké objekty

Záhy po ustrnutí západní fronty začaly být budovány odolné objekty pro polní dělostřelectvo. Kromě samotné střelecké místnosti obvykle disponovaly příručním skladem munice a malou ubikací. Předpisová podoba však spíš počítala s oddělením úkrytu pro obsluhu a munici do samostatných objektů. První typy dělostřeleckých srubů vznikly již před vypuknutím války pro účely armování pevností Štrasburk a Metz. Především v druhém případě se jednalo o poměrně velké stavby, navíc určené vždy pro dvojici děl. V průběhu války však byly až na výjimky určeny pouze pro jedno. Jejich podoba již odpovídá dělostřeleckým objektům později budovaným v rámci Atlantického valu. Tento typ staveb se ke konci války dostal do značné nemilosti, a to především z důvodu snadné identifikovatelnosti v terénu a omezenému výstřelu zbraní.

Do stejné kategorie lze zařadit také objekty pro zákopové moždíře. Jednalo se o malé stavby, často zapuštěné pod úroveň terénu s rozměrnou střílnou, případně střílnami do více směrů.

Fotografie Objekt pro zákopový moždíř - Fromezey (NARA)
Fotografie Objekt pro zákopový moždíř - Fromezey (NARA)
Fotografie Dělostřelecký objekt v Bois de Cheppy (NARA)
Fotografie Nákres dělostřeleckého objektu (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres dělostřeleckého objektu (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres dělostřeleckého objektu (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres dělostřeleckého objektu (gallica.bnf.fr)
Fotografie Objekt pro zákopový moždíř - Varnéville (NARA)
Fotografie Objekt pro zákopový moždíř - Varnéville (NARA)

Velitelské a signalizační objekty

Velitelské objekty ve své realizované podobě většinou vůbec neodpovídají předpisové podobě (viz záložka Stellungsbau). Spíše se jedná o komfortní kasárenské budovy provedené ze železobetonu, často s okny, dveřmi a bohatě zdobenými fasádami, ale také například s krbem v interiéru. V některých případech byly vybaveny pozorovatelnou, jak v betonovém, tak pancéřovém provedení. Naopak předpisové velitelské stanoviště se nachází například přímo v obci Buzancy. Svojí podobou výrazně připomíná stanoviště řízení palby pobřežních baterií budovaných během 2. světové války na Atlantickém valu.

Vybudována byla také řada signalizačních objektů zajišťujících při přerušení telefonních linek komunikaci do hloubky obranného postavení. Zatímco přímo na frontové linii se jednalo o menší stavby pro vysílání a příjem signálů, hlouběji v týlu šlo o velké stavby odesílající resp. přijímající signály z celé řady směrů. Vzhledem ke svému účelu se často nacházely v blízkosti velitelských stanovišť. To samé platí také pro samostatné objekty pro telefonní centrály.

Fotografie Velitelský objekt na Froidmontu je ukázkou vrcholného období výstavby zdobených objektů - Moselstellung
Fotografie Nese název "Grauer Bär" a na týlové stěně se nachází řada nápisů - Moselstellung
Fotografie Úkryt disponoval běžnými dveřmi a okny, rok výstavby 1915 - Moselstellung
Fotografie Naproti tomu interiér je poměrně strohý - Moselstellung
Fotografie Kromě dvou hlavních vchodů se zde nacházely také dva podzemní východy do zákopů - Moselstellung
Fotografie V tomto případě strohé velitelské stanoviště v lese les Jurieux - Moselstellung
Fotografie Disponovalo dvojicí pozorovacích stanovišť (v pancéřovém zvonu a za pancéřových štítem) - Moselstellung
Fotografie Betonový zákop podél celého objektu, za pozornost stojí také úchyty na okenice - Moselstellung
Fotografie Interiér velitelského objektu - Moselstellung

Ostatní

Budována byla řada dalších objektů se specifickým účelem. Zmínit lze velkoryse pojaté ošetřovny, poskytující první pomoc zraněným vojákům před odesláním do týlových nemocnic. Často se podobaly velitelským objektům, případně byly zcela zapuštěny pod okolní terén.

V rámci permanentních dělostřeleckých baterií byly budovány pasivní úkryty pro obsluhu a muniční sklady. V týlu pak různé varianty skladů munice. Velmi často se dělostřelecký materiál skladoval také na otevřených prostranstvích. Rozhodující spíš bylo zajištění dopravy pomocí úzkorozchodné železnice. Existovaly také objekty pro polní kuchyně, nebo strojovny, které dodávaly elektrickou energii pro osvětlení, případně pro elektrifikované protipěchotní překážky.

Součástí výstavby opevněných pozic bylo také zřizování týlových ubytovacích zařízení. Nejednalo se o pevnostní stavby, ale o kasárenské budovy zajišťující odpočinek vojáků. Zároveň však musely poskytovat alespoň minimální ochranu proti nepřátelské dělostřelecké palbě. Proto byly často stavěny ve strmých odvrácených svazích, v roklích a hlubokých lesích.

Fotografie Ošetřovna na Froidmontu (rok výstavby 1916) - Moselstellung
Fotografie Ošetřovna na Froidmontu - Moselstellung
Fotografie Ošetřovna na Froidmontu - Moselstellung
Dělostřelecké baterie

Fotografie Úkryt dělostřelecké baterie v Bois d´Herméville
Fotografie Úkryt dělostřelecké baterie v Bois d´Herméville - interiér je poškozen trháním železa
Fotografie Úkryty dělostřelecké baterie v Bois d´Herméville
Fotografie Zarůstající skoby vedoucí do dělostřelecké pozorovatelny umístěné v koruně stromu - Bois d´Herméville.
Fotografie Čep na jedné z otevřených pozic dělostřelecké baterie v Bois d´Herméville
Fotografie Úkryt dělostřelecké baterie v Bois d´Herméville byl původně dřevozemní, následně byl překryt vrstvou nosníků a železobetonem. V meziválčném období došlo k ostranění betonu a vytěžení železa.
Fotografie Muniční úkryt nedaleko obce Buxerulles (NARA)
Fotografie Stavebně nedokončený úkryt pro obsluhu dělostlřelecké baterie (NARA)
Fotografie Pohled na zamaskovanou dělostřeleckou baterii se dvojicí pozorovatelen v korunách stromů (NARA)
Kasárenské objekty

Fotografie Německé ubikace používané po posunu fronty americkou armádou - Cheppy severozápadně od Verdunu (NARA)
Fotografie Kasárenské budovy vestavěné do severního svahu pod hradem ve Varennes-en-Argonne (NARA)
Fotografie Další snímek z lokality Varennes-en-Argonne, ještě v době obsazení německou armádou (NARA)
Fotografie Kasárenské budovy v okolí obce Euvezin jihozápadně od Metz (NARA)
Fotografie Kasárenské budovy v lokalitě Le Mort Homme severozápadně od Verdunu (NARA)
Sklady munice

Fotografie Série fotografií z rozsáhlého muničního skladu u obce Brandeville (NARA)
Fotografie Manipulaci zajišťovala hustá síť úzkorozchodné železnice (NARA)
Fotografie Nechybělo ani silniční napojení (NARA)
Fotografie Munice byla skladována volně ložená (NARA)
Fotografie Případně pouze zabalená do dřevěných schránek ve stavu, ve kterém opustila muniční továrny (NARA)
Fotografie K dispozici byly také různé druhy přístřešků včetně maskování střech (NARA)
Fotografie Sklady munice byly často budovány podél železnice nebo silnic, existovaly různé varianty dřevozemních i betonových staveb (NARA)
Fotografie Objekt pro skladování munice (NARA)
Fotografie Sklad munice (NARA)