HOME

 

Obecné zásady výstavby opevněných pozic (10.8.1918)

Allgemeines über Stellungsbau

I. Obecné zásady

1. Výstavba opevnění slouží převážně k obraně. Hlavními důvody pro obranu v opevněných pozicích jsou:

 1. Úspora bojových jednotek

 2. snížení vlastních, zvýšení nepřátelských ztrát,

 3. využití terénu tak, že pro vlastní jednotky představuje výhodné, pro nepřítele nepříznivé bojové podmínky.

2. To vyžaduje: Členění opevnění do hloubky a vedení boje převážně nikoliv v linii, ale v bojových zónách (Kampfzonen).

3. Celá oblast držená obránci je za použití všech přirozených výhod, které nabízí (vesnice, lesy, lomy, rokle apod.) přestavěna pro houževnatou úsekovou obranu takým způsobem, že je vybudována jedna nebo více hlubokých opevněných bojových zón, ve kterých se vytvoří útočníkovi tím více překvapivých obtíží, čím dále postupuje. Ztráta nebo opuštění jednotlivých částí nesmí ohrozit celkovou situaci.

4. Každá bojová zóna zahrnuje zařízení pro pěchotu, dělostřelectvo a moždíře, pro velení, komunikační spojení a také pro zásoby.

5. V každé bojové zóně je určena hlavní linie obrany (Hauptwiderstandslinie). Je vhodné jí pojmenovat. Před hlavní linií odporu se nachází předpolí, jehož hloubka závisí na terénu, výhledu, situaci na bojišti a vlastní síle. Zpravidla by se mělo usilovat o hloubku 1-3 km. Hluboká bojová zóna (Tiefenzone) je zřízena v rámci a za hlavní linií obrany. V jejím rámci, případně za ní musí být v případě potřeby zajištěny dělostřelecké baterie pomocí ochranného postavení dělostřelectva (Artillerieschutzstellung) (viz oddíl 16). Na přehledové mapy je třeba vyznačit pouze obecný průběh hlavní linie obrany a v případě potřeby polohu ochranného postavení dělostřelectva. Přibližná hloubka celé bojové zóny včetně předpolí může být identifikována barvou nebo šrafováním.

6. Je nutná pečlivá výstavba opevněných linií. Pouze dobře připravená pozice nutí protivníka k časově náročným přípravám a použití neobyčejného množství sil a prostředků, současně komplikuje pohyby tanků a chrání před překvapivými útoky. Odpor bojové zóny však nemůže být založen pouze na síle výstavby, protože i rozsáhlá výstavba podlehne časem soustředěné nejtěžší nepřátelské palbě, a protože morální síla posádky ani v dobře vybudovaných opevněných pozicích při rigidním držení pozic v nejtěžší dělostřelecké palbě nebude rozhodně růst. Je proto důležité navrhnout polohu opevněné pozice tak, aby byla nepřátelská palba prostorově roztříštěná a zmatena klamnými cíly.

7. Zásadní význam má nízká rozpoznatelnost všech objektů a pohybu jednotek. To platí také pro maskování a klamné objekty (viz oddíl 48), protože jinak může nepřítel snadno rozlišit mezi skutečnými a klamnými stavbami. Je třeba poznamenat, že pohyb, dokonce i jednotlivých lidí, lze pozorovat okem na velmi velké vzdálenosti. Naproti tomu letecká fotografie ukazuje hlavně barevné rozdíly. Z tohoto důvodu má letecké krytí (proti fyzickému pozorování a fotografování) během výstavby a v klidných časech velký význam. Objekty musí být znovu a znovu kontrolovány vlastním letectvem.

8. Způsobem výstavby musí být nepřítel klamán o důležitosti jednotlivých objektů. Ve velkém množství se musí používat masky (maskování - Masken) a klamné objekty (Scheinanlagen). Čím více objektů všeho druhu je k dispozici v bojových zónách, a čím šikovněji jsou rozmístěny v terénu, tím těžší je pro nepřítele rozpoznat nejpevnější místa a soustředit na ně palbu, tím více střeliva a času potřebuje pro zničení pevnostních objektů. Přehnaná odolnost jednotlivých objektů je proto škodlivá. Tam, kde je vyžadováno příliš mnoho (např. příliš silné betonové objekty, příliš široké překážky), je možné stavět méně, a to výše zmíněným způsobem. Objekty, které neslouží bojovým účelům, ale kráse, jsou ze stejného důvodu zakázány.

9. Výstavba opevněné pozice nesmí způsobit, že se jednotky pevně usadí na jednom místě. Spíše musí bojovat pružně a ofenzivně. Při výstavbě opevněné pozice musí být jednotlivé objekty postaveny tak, aby usnadňovaly přesuny uvnitř pozice a umožňovaly protiútoky mezi jednotlivými stavbami. Musí být zajištěno náhradní umístění všech zbraní, včetně velitelských a komunikačních objektů. Výstavba všech spojení je důležité.

II. Bojové zóny (Obecně)

10. Pokud je to možné, nelze se spokojit s jednou bojovou zónou, ale je nutné vytvořit několik takových zón za sebou. Tím se nejen dosáhne větší bezpečnosti proti jakýmkoli překvapivým průlomům, ale také se protivník nutí, aby provedl zdlouhavé opakované přípravy k útoku. Především to však výrazně zvyšuje vlastní operativní volnost.

11. Je výhodné, když různé bojové zóny neleží příliš blízko za sebou, ale z různých důvodů může být nutné vybudovat zóny blízko sebe, nebo je dokonce sloučit. Čím dále od sebe zóny leží, tím obtížnější může být případný přechod z jedné zóny do druhé. Pokud nejsou zóny řazeny blízko za sebou, musí být uzavřeny ve vhodných meziprostorech tak, aby pád nebo vzdání se části zóny nevynutil kapitulaci její velké části.

12. Výstavba všech zón je prováděna podle stejných podstatných zásad. Pokud je však od začátku výstavby předpokládáno vedení tuhých bojů v nejpřednější zóně, bude přirozeně věnována zvláštní pozornost právě její výstavbě. Protože je však vždy nejasné, zda lze rozsáhlý útok rozpoznat včas, neměla by být zanedbána výstavba oblasti bezprostředně sousedící s nepřítelem, v neposlední řadě proto, že toto nezůstane nepříteli bez povšimnutí a následně by toho mohl využít. V následujících zadních zónách, které nejsou bezprostředně ohroženy, je nutné se spokojit s jednoduchou výstavbou kvůli nedostatku času a pracovních sil. Průzkum, zaměřování, příprava materiálu a vyhotovení dělostřeleckých palebných plánů (Artillerieplanmaterials) by však mělo být podporováno všude, kde je to možné.

III. Umístění bojových zón

13. Pro obecný průběh bojové zóny je rozhodující princip přenechání nejnepříznivějšího terénu nepříteli a výběr nejvhodnějšího terénu pro sebe, podle následujících aspektů:

 1. Nepřítel by měl být nucen bojovat v oblasti, která je co nejpřehlednější, bez přirozeného krytí, se špatnými komunikacemi a podmínkami pro ubytování.

 2. Vlastní jednotky by měly být umístěny do terénu bohatého na krytí, který je vhodný pro úsekovou obranu, s dobrým pozorováním, komunikacemi a podmínkami pro ubytování.

14. Obecně pro to platí následující:

 1. Ovládání výšin není pro obranu rozhodující.

 2. Přírodní překážky (voda, bažiny, strže) jsou důležité, pokud chrání před tanky.

 3. Čím více jsou zásobovací cesty do pozic skryty nepřátelskému působení, tím snazší je udržovat bojovou sílu a zásobovat jednotky. Pokud neexistují žádné přirozeně kryté komunikace, musí být vybudováno mnoho přibližovacích cest (Annäherungswege).

 4. Pozice dělostřeleckého pozorování a samotné dělostřelecké pozice musí být zajištěny pěchotními bojovými pozicemi (Infanteriekampfstellungen).

 5. Obranné objekty pěchoty leží takticky nejlépe na svazích odvrácených od nepřítele těsně za linii hřebene (postavení na odvráceném svahu - Hinterhangstellung). To je nejlepší způsob, jak se zbavit nepřátelského pozemního dělostřeleckého pozorování. Palebné pole je méně důležité.

  Pokud však obecná taktická situace a zejména pozorování dělostřelectva a týlové komunikace vyžadují, aby přední linie pěchoty byla umístěna přímo na hřebeni nebo na svahu skloněném směrem k nepříteli (postavení na svahu k nepříteli - Vorderhangstellung), musí být ostatní objekty postaveny tak, aby byly skryty před bezprostředním nepřátelským pozorováním.

  Nelze učinit zásadní rozhodnutí pro nebo proti linii na předním nebo odvráceném svahu. Obrázek níže poskytuje základ pro posouzení.

  Pokud strmost svahů neumožňuje umístění obranné linie za hřebenem, instalace zabezpečených přístupů na zadních svazích, stejně jako oboustranné boční postřelování dělostřelectvem, zákopovými moždíři, kulomety a puškami usnadňují udržení nebo opětovné získání takové pozice.

Varianty umístění opevněné pozice v terénu a možnosti dělostřeleckého pozorování

IV. Obranné objekty pěchoty

15. Obranné objekty pěchoty se skládají ze zákopových systémů, opěrných bodů, kulometných hnízd, opevněných míst (Anklammerungspunkte), jednotlivých úkrytů všeho druhu a skupin úkrytů a jsou v závislosti na umístění chráněny překážkami.

Bojové a spojovací zákopy, překážky a úkryty a dobré spojení umožňují udržet opevněnou linii v běžné poziční válce s omezenou posádkou. Jsou však také nezbytné v těžkých bojích pro řádné velení, ubytování a zásobování jednotek v zadních liniích v okamžiku, kdy se přední linie změní v pozici plnou kráterů (Trichterstellung).

16. Pěchotní pozice (Infanteriestellung) se budují jako systém sestávající z několika souběžných, nepravidelných zákopů, které jsou budovány v rozestupu přibližně 150 až 400 m. Jednotlivé linie zákopů musí být navzájem spojeny dostatečným množstvím spojovacích zákopů. Přibližovací zákopy, které nejsou nikdy dostatečně početné, vytvářejí napojení na týl. Všechny zákopy musí být přizpůsobeny terénu takovým způsobem, aby se do nich nepřítel nemohl dívat z žádné strany a aby bylo obtížné je prozkoumat ze vzduchu. Postačí omezené palebné pole. Boční palby jsou zvláště efektivní.

Mezi jednotlivými liniemi, mezi a za zákopovými systémy musí být využita každá příležitost k obraně. K tomuto účelu slouží opěrné body - větší často uzavřená opevnění využívající vesnice, lesíky apod. a opevněná místa - malé příkopy, krátery, zříceniny domů, lesíky, živé ploty a podobně. Opěrné body a opevněná místa jsou postupně vzájemně propojovány zákopy, překážkami, přibližovacími cestami tak, aby se vytvořily nové zákopové systémy.

Vesnice vyžadují i při silném opevnění hodně posádky a jsou zvláště dobrým cílem pro dělostřelectvo. Je tedy třeba čelit snaze o přílišné zesílení obrany a velké přestavbě obcí pro potřeby poziční války při tuhých bojích. Obce mají svůj význam pro ubytování vojáků v klidném období, jejich úprava k boji a využití k ubytování je často snazší než vytvoření nových objektů v otevřeném terénu, ale je dobré zahrnovat obce do obranných linií obezřetně, aby nebyly v boji o ně vázány příliš velké síly. V týlu se nacházející obce jsou uzpůsobeny pro obranu a blokování komunikací.

V lesích, pokud porost ještě nebyl zničen palbou, může být namísto zákopového systému vhodný systém do hloubky členěných, vzájemně se postřelujících blokhausů.

Všechny objekty musí být umístěny tak, aby bylo snazší znovu získat ztracené části linie. Šikmo k frontě probíhající příčné zákopy, opěrné body a opevněná místa mají zabránit tomu, aby se protivník po částečném proražení přední linie rozvinul a roztáhl se do boků obsazením linie z týla. To je obzvláště důležité na hranicích sektorů. Útočící jednotky se konečně musí vidět vpředu a na bocích obklopeni zákopy a překážkami a musí být rozstříleni dobře skrytými kulomety a zákopovými moždíři, jakož i dělostřelectvem působícím ve vlastním bojovém prostoru.

Samostatné bojové linie před dělostřeleckými bateriemi (asi 1-3 km za hlavní linií odporu) jsou v případě potřeby určeny pro zabezpečení dělostřelectva (pozice pro ochranu dělostřelectva - Artillerieschutzstellung).

Hloubka takto připravené zóny by měla být až několik kilometrů. Externě rozpoznatelný rozdíl mezi předpolím, hlavní linií odporu, hloubkovou zónou a pozicí dělostřelecké ochrany by neměl existovat.

17. Kostru všech pěchotních bojových objektů tvoří pozice těžkých kulometů a úkryty.

18. Kulomety jsou umístěny do hloubky a většinou nasazeny pro boční palbu tak, aby ležely všechny zákopy a každý bod v mezilehlé oblasti před a za vlastní přední linií pod boční křížovou palbou kulometů, aniž by nepřítel poznal, odkud palba vychází. Proto se často doporučuje jejich instalace do hloubky na skrytých místech. Je požadována vzájemná krycí palba.

Kulomety rozmístěné v týlu v terénu ve formě šachovnice musí být schopny zasáhnout do boje přední bojové zóny přímou nebo nepřímou palbou z dálky. Použití v četách je pravidlem. Musí být k dispozici náhradní palebná postavení.

Jednotlivé kulometné čety (Maschinengewehrzüge) nebo družstva (Maschinengewehrgruppe) musí být rozčleněny tak, aby je bylo možné v první linii použít k boji s nízko letícími letouny.

Kulomety musí být instalovány nenápadně. Objekty pro těžké kulomety dříve použitého typu se musí zlikvidovat. Objekt je určen pouze k ochraně zbraně, munice a obsluhy během nepřátelské dělostřelecké a moždířové palby a musí umožňovat rychlou připravenost k palbě. Palba je zpravidla vedena přes parapet.

19. Úkryty musí být skrytě rozmístěny, a v prostoru rozděleny takovým způsobem, aby bylo možné jednotlivé útvary držet pohromadě a zásobovat je. Za tímto účelem jsou často stavěny úkryty ve skupinách. Cílem by mělo být, aby celá útočná síla, kromě předních pozic, stejně jako pohotovostní jednotky a rezervy, pokud jsou v dosahu nepřátelské dělostřelecké palby, byly umístěny v úkrytech.

Pod pojmem „palbě odolný“ (Schusssicherheit) se rozumí odolnost proti nepřetržité palbě z ráže 15 cm. Odolnosti vůči bombám (Bombensicherheit) znamená ochranu proti neustálé palbě z kalibru 22 cm, těžkých zákopových moždířů a jednotlivým zásahům ještě těžších děl.

Odolnosti vůči palbě a bombám je u úkrytů nejlépe dosaženo hluboko v podloží vyraženými nebo betonovými objekty. V prvním případě hluboké umístění úkrytu ztěžuje posádce dostat se rychle ven, zatímco betonové úkryty nebo ještě lépe železobetonové úkryty zajišťují, že posádka je rychle připravena k boji.

Takové objekty ale vyžadují hodně času a pracovních sil. Pokud je potřeba vybudovat hodně takových staveb, musí se úsporně a jednodušeji stavět.

Kde nejsou k dispozici úkryty odolné vůči palbě nebo bombám a nelze je ani postavit (např. v oblasti rozryté dělostřeleckou palbou), měla by být zajištěna alespoň nenápadná ochrana proti počasí.

V předních částech opevněných pozic je při stavbě úkrytů hlavní pozornost upřena na připravenost k boji, své místo zde najdou stanoviště s omezenou kapacitou a v malé hloubce (beton, železo, trámy). Velké a hluboko vyražené úkryty v přední linii jsou lidskou pastí. Jsou zničeny nejpozději ve chvíli, kdy jsou nepřítelem rozstříleny překážky.

Dále v týlu mohou mít úkryty větší kapacitu (pro 1 až 2 družstva - Gruppe), v tomto případě není ve velké hloubce vyražený úkryt nebezpečný. Protože se však zadní linie mohou v průběhu boje stát předními liniemi, je nutné od začátku zajistit, aby byly ve všech liniích umístěny také menší úkryty (viz také oddíl 20).

Čím větší jsou úkryty, tím nutnější jsou pohodlnější, skrytější a dobře zajištěné východy. Výhodné je podzemní spojení mezi úkryty a napojení na spojovací cesty.

Velký význam se přikládá přípravě úkrytů k okamžité obraně instalací pozorovacích a kulometných stanovišť a střílen na postřelování zákopů (Grabenstreichen), jakož i vytvářením překážek, které však nesmí odhalit umístění úkrytu.

20. Pro včasné odhalení nepřátelského pěchotního útoku musí být zajištěna možnost pozorovat předpolí před a v bojové zóně, a to i při nejsilnější nepřátelské palbě. Spolehlivé pozorování ve spojení s rychlým varováním má zásadní význam pro boj, zejména pro obranu proti překvapivým útokům (viz oddíl 46).

V blízkosti nepřítele se nedá s jistotou očekávat zachování vybetonovaných pozorovacích stanovišť, které tak neposkytují spolehlivou záruku pro včasné odhalení nepřátelského útoku, zřízení těchto objektů je proto nutné také v týlu tak, že je odtud prováděno pozorování a případně vyhlášen poplach. Přítomnost takového pozorování však nezbavuje žádnou jednotku povinnosti, starat se o vlastní bezpečnost prostřednictvím pozorování, což mohou provádět dle okolností pozorovatelé v otevřeném postavení.

21. Početné překážky v celé hloubce bojových zón v síťovém uspořádání jsou zásadní. Musí být vybudovány nepravidelně a s náležitým ohledem na dělostřelectvo a zákopové moždíře v několika oddělených řadách (většinou řídká drátěná překážka) tak, aby byly obtížně rozpoznatelné a uvedly v omyl nepřítele, který vstoupí do obranného pásma. Jejich umístění nesmí umožňovat vyvodit závěry o jiných bojových zařízeních a nesmí bránit volnému pohybu bojových jednotek. Na překážky musí být výhled a musí být zajištěny palbou na krátkou vzdálenost.

22. Také zákopy musí být v první linii vedeny tak, aby byly díky přizpůsobení se terénu a zemnímu krytí co nejvíce mimo dohled.

Podle stejných kritérií se musí přizpůsobit zákopy při rozšiřování kráterů na zákopové postavení tak, aby se co nejvíce přizpůsobily existujícím kráterům.

23. Ve zvláštních případech mohou namísto přístupových zákopů usnadnit pohyb v bojových zónách podzemní chodby (tunely nebo ruské sapy - russische Sappen). Pokud tunely slouží také jako místa pro týlové rezervy, musí být použito mnoho vchodů a ventilačních šachet, aby se zabránilo zadušení. V blízkosti přední bojové linie jsou tunely hodnoceny stejně rizikově jako hluboko ražené úkryty v předních liniích (viz oddíl 19).

V. Objekty pro dělostřelectvo

24. Dělostřelectvo potřebuje především zabezpečená pozorovací a velitelská stanoviště, k tomu je zapotřebí velké množství odolných pozic, krytů pro obsluhu, střelivo a vybavení, jakož i dostatečné spojení umožňující zásobování.

25. Všechny objekty musí brát v úvahu požadavky na členění do hloubky (viz oddíl 2 a další) a pohyblivé vedení boje.

26. Dělostřelecké pozorování potřebné pro dělostřelecký boj nebo pro palbu na vzdálené cíle bude zřídka možné z těsné blízkosti děl. Pozemní pozorování má rozhodující význam.

Čím obtížnější jsou podmínky pozorování, tím důležitější je bezpečně vybudované spojení mezi bateriemi, pozorovatelnami a velitelskými stanovišti (letci, balóny, pozemní pozorování, pozemní jednotky). Kromě drátových spojení, se kterými nelze při těžkých bojích ve velkém měřítku počítat, musí být zajištěna instalace bezdrátových komunikačních zařízení, jmenovitě zejména antén pro letecké navádění.

Pro boj s nepřátelskou pěchotou a tanky, které pronikly do vlastní bojové zóny, je nezbytné pozorování z bezprostřední blízkosti děl.

Podle těchto zásad musí být pro potřeby pozemního pozorování vybráno a vybudováno velké množství pozorovatelen, které musí být obzvlášť pečlivě skryty. Měly by byt ukryté před nepřátelskou palbou. Pozorovatelny v bezprostřední blízkosti bojových objektů pěchoty budou snadno a předčasně zničeny.

27. Velitelská stanoviště viz. oddíl 44.

28. Nepřítel bude klást největší důraz na určení polohy našich dělostřeleckých pozic. Má k tomu k dispozici pozemní a letecký průzkum, ale také různé geometrické a měřící metody. Zatímco je možné se do značné míry chránit před průzkumem pomocí masek (maskování), terénního krytí a umělých krycích prostředků, bude přesná poloha baterie při déle trvající palbě téměř jistě stanovena nepřítelem pomocí geometrického měření. Z toho vyplývá, že naše dělostřelectvo musí kromě přiměřeně obratného, skrytého nasazení nebo použití všech prostředků ke krytí a klamání nepřítele, také měnit pozice v průběhu palby, což platí také pro jednotlivé kanóny.

Jsou proto zapotřebí četné předem zaměřené pozice s připravenými palebnými plány. To také umožňuje při velkých bojích okamžité a vhodné rozmístění dělostřeleckých posil.

29. Význam dobře vybudovaného krytí (maskování) proti nepřátelské palbě by neměl být podceňován, samozřejmě za předpokladu, že bude největší péče věnována krytí před průzkumem a pozorováním dělostřelecké palby. Na druhou stranu nebude možné vytvořit pro všechny baterie dělostřelectva dobře vybudované a před pozorováním skryté pozice. Proto budou často zvolena otevřená postavení. I v těchto případech je třeba zvážit co nejlepší krytí proti pozorování, ale zejména je třeba se vyhnout umístění na nápadných místech nebo v jejich blízkosti, která by nepříteli umožnila snadno určit jejich polohu.

30. Pokud je to možné, musí být úkryty pro obsluhu děl postaveny nenápadně přímo u dělostřelecké baterie nebo v malé vzdálenosti od ní (viz oddíl 19).

31. Dále je důležité chránit munici. Je naprosto nesprávné hromadit velké množství munice v jednotlivých úkrytech, zejména u cest. Munice by měla být rozdělena na menší množství. Pokud není možné bezpečné skladování v objektech odolných proti nepřátelské palbě a leteckému bombardování, musí být zajištěna alespoň ochrana proti povětrnostním vlivům a letecké maskování.

32. Dělostřelecká postavení/objekty musí být nenápadné a umístěné v nepravidelných vzdálenostech od sebe. Ve výjimečných případech může být užitečné zbraně silně zakrýt shora (zastřešit). Vzhledem k tomu, že v takových případech je přímá střelba na krátkou vzdálenost nebo na pohybující se cíle obtížná, je třeba přijmout opatření, aby bylo možné rychle dostat dělo z tohoto krytu.

33. Přístupové cesty, dopravníky nebo koleje vedoucí k dělostřeleckým pozicím musí být skryté před nepřátelským pozorováním. Většina dělostřeleckých baterií je v tomto ohledu nepříteli prozrazena nedostatkem opatrnosti. Na druhou stranu je možné snadno svést nepřítele pomocí klamných cest a železnic. Dále viz. odstavec 47.

34. Každá baterie, stejně jako velitelské a pozorovací stanoviště jsou nenápadně vybavené pro blízkou obranu.

35. V zásadě musí být v poziční válce přijata preventivní opatření pro nasazení dodatečného dělostřelectva při plánovaném útoku a obraně. Kromě náhradních pozic (oddíl 28) musí být proto připraveny četné dodatečné palebné pozice v souladu se zamýšleným účelem (zesílené pozice, muniční sklady v jejich blízkosti, zajištění krytí proti pozorování atd.).

VI. Objekty pro zákopové moždíře

36. Podobné objekty jako pro dělostřelectvo jsou vyžadovány také pro zákopové moždíře.

37.Zákopové moždíře všech typů určené k efektivní střelbě během útoku musí být umístěny tak daleko do předních linií, aby cíle byly ve výhodném dostřelu.

38. Na druhou stranu by měly být zákopové moždíře určené proti pěchotě (většinou lehké) instalovány tak daleko v týlu, aby byly mimo dosah nepřátelské dělostřelecké palby vedené proti přední části bojové zóny. Do předpolí patří jen ve výjimečných případech a většinou dočasně (např. pro obranu proti tankům).

39. Palbě a bombám odolná výstavba objektů pro zákopové moždíře je velmi časově náročná. Při útoku je vyloučena. Také v obraně je výhodnější vybudování mnoha, i když slabších postavení - často otevřených - před malým počtem silných objektů. Hlavní obrana před nepřátelskou dělostřeleckou palbou spočívá v mobilitě.

VII. Objekty proti tankům

40. U všech objektů musí být také brána v úvahu jejich účinnost vůči tankům.

41. Přírodní překážky lze často snadno rozšířit tak, že poskytují dostatečnou ochranu proti tankům (bažiny, ničení mostů, podkopání strmých svahů atd.).

42. Klasické zákopy a překážky obecně nebrání s jistotou pohybu tanků, ale zpomalí jej, nasměrují určitým směrem a tím usnadní obranu.

43. V místech, kde jsou pravděpodobné útoky tanků, jsou také vytvářeny bariéry, pasti nebo minová pole. Je nezbytná ochrana před předčasnou detekcí těchto překážek. Na druhé straně mohou mít smysl také klamné objekty.

VIII. Ostatní objekty

44. Velitelské objekty musí být postaveny, je-li to možné, v palbě odolném nebo lépe bombám odolném provedení. Měli by být umístěny takovým způsobem, aby velitelé velitelského stanoviště měli výhled před, za a do boku objektu směrem k dalším velitelským stanovištím, nebo alespoň by měli být schopni s nimi udržovat kontakt pomocí poslů.

Musí být zváženo umístění průzkumných a úderných jednotek v blízkosti velitelského stanoviště.

45. Pro pozorovací důstojníky vyšších štábů je za určitých okolností potřeba předsunout na výhodná místa objekty pro pozorování na dlouhé vzdálenosti.

46. Výstavba velitelských a komunikačních spojení a poplašných systémů vyžaduje pečlivé zvážení použitých prostředků.

Vzniká řada telefonních sítí. Pro jejich vedení se osvědčily otevřené, ne příliš hluboké, kabelové výkopy. Ústředny vyžadují výstavbu bombám odolných objektů.

Kromě toho jsou pro radiové stanice, signální spojení a pro zemní telegrafii (obvykle v blízkosti štábů) nezbytné speciální úkryty. Je třeba vždy poznamenat, že drátová spojení jsou zničena a selhávají vlivem nepřátelské palby hned po začátku těžkých bojů.

Pro zbývající informace porovnejte sborník předpisů pro poziční válku, Sešit 9.

47. Rozšíření silnic a železniční sítě má zásadní význam pro budování opevněných pozic, při dodávkách střeliva, potravin, stavebních materiálů atd. Dopravní síť musí být připravena včas na období silného provozu.

Železnice a úzkorozchodné železnice, polní a dopravníkové dráhy s dostatečnou vykládací kapacitou musí být co nejblíže předním pozicím všech zbraní. Cesty musí být k dispozici ve značném množství. Je žádoucí oddělit příjezdové a odjezdové trasy. Musí být zajištěny náhradní cesty pro silnice, které se nacházejí pod nepřátelskou palbou. Dobré značení cest je výraznou úlevou pro provoz a zabraňuje přerušení provozu.

Zásadní je neustálé sledování stavu silnic a železnic a včasná příprava materiálu pro jejich opravu. Neprovedení okamžitých oprav v případě drobných škod často následně povede k nenapravitelnému poškození.

48. Klamné objekty a masky (viz oddíl 8) jsou velmi cenné pro zmatení nepřítele. Jednotky musí být vyškoleny, aby je používaly při každé příležitosti. Jejich použití však nesmí být zřejmé.

49. Budování opevněných pozic obecně zahrnuje také zlepšení životních podmínek vojsk. To by nemělo být podceňováno, aby se zachovalo zdraví a vnitřní síla vojsk.

Patří mezi ně: výstavba kasáren, ochrana před chladem a vodou, sklady potravin, zlepšení zásobovacích tras atd.

IX. Výstavba opevněných pozic

50. Při budování opevněných pozic je pro dosažení cíle rozhodující dobré plánování práce a správné rozdělení sil a zdrojů. Pokud tomu tak není, bude dosaženo jen pomalého pokroku navzdory výdajům velkých zdrojů a času, zatímco naopak lze v překvapivě krátké době vybudovat četné a dobré objekty. Práce blízko nepřítele vždy vyžaduje hodně času. Vykonaná práce se zde jen těžko vyplácí. Proto je často lepší, budovat opevněné pozice hlouběji v týlu, kde lze stavět mnohem rychleji.

Proto musí být pro všechny stavby v opevněné pozici vypracovány pracovní plány na základě pečlivého průzkumu a výpočtů. Je však třeba se vyhnout nadměrnému papírování.

Náhlé změny plánů, jakmile jsou jednou odsouhlaseny a náhlé přesunutí pracovní síly vždy vedou ke značnému zpoždění a snížení výkonu. Při změně stavebního dozoru dané lokality proto není vhodné, aby chtěl nový dozor implementovat své taktické představy, které se mohou v nevýznamných detailech lišit od názorů jeho předchůdců.

51. Před zahájením výstavby opevněných pozic musí být v dostatečném předstihu provedena konzultace s geology přiřazenými k zaměřovacím pracovištím (Vermessungsabteilung). V mnoha případech mohou ušetřit spoustu práce. Jejich nejdůležitější oblastí činnosti pro vojsko je výběr vhodných půdních vrstev pro výstavbu (např. pro stavbu tunelů), nalezení stavebních materiálů (např. štěrk) a pomoc s odvodněním a zásobováním vodou.

Rovněž je nutné včasné zaměření a výroba nebo příprava četných map a náčrtů pro všechny typy zbraní.

52. Řízení výstavby opevněných pozic je zásadně záležitostí taktického velení (Armádní vrchní velitelství – Armeeoberkommando, A.O.K., Velení armádního sboru – Generalkommando, Genkdo., divize).

U opevněných pozic, které nejsou prováděny jednotkami (týlové bojové zóny), jsou zapotřebí zvláštní stavební štáby, které musí mít dostatek personálu na to, aby bylo možné přiřazené pracovníky řádně zaměstnat a kontrolovat.

I v místech, kde jsou nahrazeni vojáky, je žádoucí udržovat kontinuitu práce (např. při výstavbě skupin úkrytů určených pro frontové rezervy).

53. Nejpřednější a často také druhá bojová zóna, pokud je v dosahu nepřátelské palby, musí být vybudovány bojovými jednotkami s podporou rezerv (ženisté, zeměbranci) a zvláštních pracovních sil (armovací jednotky). Vedení je většinou věcí divize rozmístěné v nejpřednější zóně (viz oddíl 52).

54. Dále v týlu přebírá toto vedení Armádní vrchní velitelství (A.O.K.) nebo Velení armádního sboru (Genkdo.). Z větší části budou pro výstavbu k dispozici pouze pracovní oddíly, které mohou být pouze na významných úsecích vedeny a podporovány rezervami a ženisty, zeměbranci a rezervisti. Frontové jednotky musí být informovány o průběhu práce.

55. Nejpřednější zóna, bude-li získána v boji a následně vybudována, bude mít často nedostatky v rozvržení a provedení. Úkolem budování pozice v klidném období je napravit takové nedostatky.

56. V těžkých bojích se přední zóna brzy stane kráterovou pozicí. Obnovovací práce během boje jsou obecně beznadějné. Během silných bojů nezbývá než pracovat výhradně na týlových pozicích. Po pominutí bojů mohou být v poli kráterů postupně vybudovány úkryty a překážky a krátery mohou být nenápadně spojeny bojovými a spojovacími zákopy, případně, protože práce blízko nepřítele je velmi únavná a postupuje jen pomalu, je možné pracovní síly a stavební materiál použít i po pominutí bojů pouze v týlu. V tomto případě může být při obnovení těžkých bojů nutné opustit kráterové postavení. Rozhodující pro jejich opuštění jsou pouze obecná hlediska, zejména bod 1. Rozhodnutí musí být učiněno včas, aby nedošlo ke ztrátě bojové síly, pracovních sil a stavebního materiálu.

57. Stavba každé opevněné pozice začíná - poté, co byly odsouhlaseny stavební plány (viz oddíl 50) - zajištěním stavebního materiálu a dalších zásob. Předpokladem je rozšíření silniční a železniční sítě. Kromě toho je třeba vytvořit dostatečně velká skladiště odpovídající vysoké poptávce po stavebním materiálu a včas rozšířit možnosti ubytování.

58. Z jednotlivých objektů opevněných pozic jsou nejdůležitější úkryty, objekty pro boční palbu, pozorovací a velitelská stanoviště a výstavba spojení. Poté následují překážky. Čistě zemní práce přicházejí na řadu jako poslední. Pokud nebudou zákopy trvale udržovány, což vyžaduje velké množství pracovní síly, rychle se rozpadají.

59.Při výstavbě musí být zohledněny změny ročních období. Přibližovací zákopy v úžlabinách by neměly být např. kvůli vodě umístěny na jejich dně, ale na svazích. V suchém období musí být instalovány odvodňovací systémy, instalace kamínek musí být provedena včas.

X. Stavba opevněných pozic během útoku

60. Pro přípravu útočných operací musí být opevněné pozice náležitě upraveny. K tomu patří:

 1. rozšíření předních zákopů pro jednotky zahajující útok proti nepříteli, odstranění překážek a označení útočných cest,

 2. výstavba úkrytů a krytých zákopů pro umístění útočících jednotek a jejich rezerv,

 3. vytvoření spojovacích zákopů až k přední linii, zvětšení dopravních a komunikačních spojení,

 4. stavba nebo zaměření nových pozic dělostřelectva a zákopových moždířů, příprava změny jejich umístění do přední linie,

 5. vytvoření skladů munice, vybavení a proviantu, rozšíření ženijních skladů,

 6. práce na objektech pro ubytování a stravování, výstavbě silnic, rozšíření klasické, úzkorozchodní a dopravníkové železniční sítě.

Podrobnosti se liší případ od případu (terén, existující pozice, síla a aktivita nepřítele a vlastních jednotek). V zájmu zachování překvapení, které je obvykle klíčové pro úspěch, je rozsah práce extrémně omezený a je nutné vynaložit značné úsilí na jeho zamaskování.