HOME

 

Podrobnosti o výstavbě opevněných pozic (06/1916)

Einzelheiten über Stellungsbau

Úvodní poznámky

1. Všechny výkresy v těchto pokynech se považují pouze za obecné předlohy.

2. Jelikož je struktura pozice co do členění a síly do značné míry závislá na taktickém významu a místních podmínkách konkrétního úseku, jsou tyto podmínky také rozhodující pro zvolení odpovídajících stavebních postupů pro výstavbu jednotlivých objektů.

.

.

Typy objektů

Obecně

23. Druh a počet jednotlivých objektů se liší v závislosti na okolnostech.

24. V nejpřednějších liniích musí být výstavba palbě odolných objektů provedena nejjednodušším způsobem vzhledem k blízkosti aktivního nepřítele. Výstavba může být zjednodušena například rozsáhlým použitím bednění z vlnitého plechu, betonováním proti vrstveným pytlům s pískem nebo proti zemi. V tomto případě je nutné se vyhnout obtížným bedněním a vázání železných výztuží. Aby se snížily nároky na množství materiálu, který je nutné na stavbu dopravit, postačují nejnižší přípustné tloušťky stropů a stěn.

25. Blokhauzy (Blockhäuser), tj. jako bojové objekty postavené dřevěné konstrukce, případně zesílené zeminou, lze použít pouze v lesních postaveních. Mohou být snadno zničeny přímou palbou dělostřelectva, a proto je lze použít pouze tam, kde je taková hrozba méně pravděpodobná.

26. Aby se ztížilo pronikání toxických plynů, musí být východy objektů opatřeny závěsy, které lze v případě potřeby navlhčit (studenou vodou a podobně). Sklápěcí zástěny mohou při zasypání ztěžovat vojákům rychlé obsazení zákopů, a proto se používají pouze tam, kde takové nebezpečí nehrozí. Pevné dveře ve východech jsou obecně nevhodné, protože jejich trosky je v případě zničení blokují.

Přísun čerstvého vzduchu je prováděn pomocí uzavíratelného potrubí, které zajišťuje jeho cirkulaci.

Stavební materiály

27. Beton nabízí velmi dobrou ochranu před účinky palby.

Beton je směs cementu, písku a kamenů (oblázky - kačírek nebo drobné kamenivo). Aby se v krátké době dosáhlo zvýšené pevnosti, měly by být tyto materiály smíchány v následujících poměrech: 1 díl cementu, 2 díly písku, 4 díly kamene. Směšovací poměr se vytváří pomocí pytlů s pískem nebo jiných standardních nádob, 5 cementových pytlů vyrobených v Německu má objem asi 1/5 m³.

28. Písek a kameny musí být tvrdé a ostré. Nesmí obsahovat žádné hliněné ani zemité složky. V mnoha případech jsou písek a kameny nacházející se na místě stavby zcela nevhodné.

29. Pokud nejsou v ženijních skladech k dispozici žádné stroje na míchání betonu, rozprostře se písek na velké desce v tenké rovnoměrně vysoké vrstvě a na něj se nasype cement. Poté následuje nejprve zaschnutí, následně se sprchou přidá voda a vzniklá směs se promíchá pomocí lopatky, dokud nemá malta jednotnou barvu. Měla by být pouze tak vlhká, aby mohla být tvarována rukou. Štěrk, který byl pečlivě vyčištěn a navlhčen na jiné míchací plošině je rovnoměrně rozprostřen, hotová směs je na něj rozložena a celá hmota je zpracována pomocí 2 až 3 lopat. Takto připravená směs musí být okamžitě dopravena do místa použití, rozprostřena ve výšce 20 až 30 cm, stlačena a poté může být nanesena další vrstva. Pro dosažení požadované pevnosti potřebuje beton tvrdnout po několik týdnů.

30. Ručně míchaný beton obvykle nedosahuje pevnosti betonu vyráběného míchacím strojem.

31. Někdy, např. při provádění betonářských prací v předních liniích může být vhodné promíchat beton v týlu za sucha a potřebnou vodu přidat až v místě použití.

32. Je-li třeba betonovat během mrazu, je nutné kameny, písek a vodu nahřát a množství přidané vody snížit. Vzniklá směs by měla být chráněna před větrem. Na namrzlých stavebních částech by nemělo být dále betonováno. U částí stavby, u nichž není vyžadována bezpodmínečná suchost, lze do vody přidat 2% soli. Při teplotě pod -6 °C není povoleno žádné betonování.

Chlad, kterému je vystaven beton před začátkem tuhnutí, tzv. zatuhnutí, poškozuje beton více než chlad, působící teprve po zatuhnutí, tj. během postupného vytvrzování, ke kterému dochází později. Kromě 2% soli existují i další přísady, které lze získat v ženijních skladech.

33. Železobeton se obvykle vytváří vložením železa do betonu ve formě sítě vzájemně propojených železných tyčí. Jako náhrada za železné pruty mohou být v jedné nebo více samostatných a křížově uložených vrstvách betonovány také železniční kolejnice nebo železné nosníky. Železná výztuž nesmí být tak hustá, že není možné pečlivé dusání betonu.

Aby byly železné výztuže zcela zality betonovou hmotou, měl by se poměr betonu namísto 1:2:4 změnit až na 1:2:2 a beton samotný by měl být připraven s trochou více vody než pro nevyztužený beton.

34. Je třeba mít na paměti, že stavební materiál na 1 m³ betonu vyžaduje pro přepravu asi 80 nosičů. Tam, kde je zapotřebí vybetonovat velké množství objektů, je vhodné pro ulehčení postavit polní železnici nebo dopravníky materiálu.

35. Tam, kde je obtížné provádět betonáž přímo na místě, nabízí řešení betonáž betonových bloků hlouběji za frontou. Tyto bloky musí být při instalaci pevně spojeny.

36. Vlnité plechy jsou zvláště vhodné pro vnitřní opláštění betonových stěn a stropů, které tak získávají větší odolnost.

37. Železo - železniční koleje se pokládají těsně vedle sebe, jak je znázorněno na obrázku 6. Pokládají se ve vrstvách nad sebe nebo křížem nad sebe a pečlivě se k sobě připevňují pevnými šrouby, pomocí ocelových vázacích pásek nebo alespoň ovinutím drátem. Totéž platí pro T- a dvojité T-nosníky. K řezání nosníků a kolejnic je vhodný plynový hořák.

Obrázek 6

38. Dřevo – navzdory velké pevnosti, v odolnosti výrazně zaostává za betonem a železem. Použití tohoto stavebního materiálu přichází v úvahu hlavně tam, kde je hojně k dispozici a objekty jsou méně vystaveny dělostřelecké palbě.

Jednotlivé komponenty

39. Zdi - pro stěny je dostatečná tloušťka betonu 0,8 m pro dosažení odolnosti proti nepřátelské palbě (Schusssicherheit). U stěn, které jsou vystaveny pouze tříštivému účinku palby, postačí tloušťka 0,40 m (Splittersicherheit). Odolnost se výrazně zvyšuje použitím železobetonu a silného vnitřního opláštění.

40. Je vhodné, aby spodní část stěn ležela asi 3,00 až 3,50 m pod povrchem země. Za určitých okolností musí být zeď vedena až pod patu objektu nebo zajištěna betonovým kvádrem nebo podobným způsobem. Viz obrázek 7.

Obrázek 7

41. Stropy - obecně sestávají z vnitřního obložení (tlusté desky, prkna, vlnitý plech a podobně) a jedné nebo více ochranných vrstev položených na vnitřní obložení, které tam lze pokládat přímo na sebe nebo proložené zeminou.

Betonové stropy se silnou železnou výztuží položenou poblíž vnitřní strany, kromě bednění potřebného pro betonování, nevyžadují další nosné vnitřní krytí.

Zakřivené pláty vlnitého plechu tvoří současně spodní konstrukci a vnitřní strop a snadno se instalují.

42. Pokud je vnitřní strop vyroben ze dřeva, nemělo by rozpětí obvykle překročit 2 m.

Železniční kolejnice jsou vhodné pro šířku místností do 3 m. U I-nosníků musí být rozměry místností stanoveny podle naměřené síly profilů.

43. Nejlepší ochrannou vrstvou je betonový strop, který leží přímo na vnitřním stropu ze dřeva, železa nebo vlnitého plechu, v případě tlustých dřevěných stropů také na zemině o tloušťce 0,5 až 1 m. Od tloušťky 0,80 m včetně vnitřního obložení je takový strop palbě odolný. Jeho odolnost dále značně zvyšuje použití železa.

44. Téměř stejně dobrou ochrannou jako betonová ochranná vrstva poskytují také kameny prolité cementovou maltou (1:3). Jsou palbě odolné při vrstvě 0,80 m silné položené na zemině, nebo při vrstvě 1,2 m silné položené přímo na vnitřním stropě (viz obrázek 8 a 9).

Obrázek 8

 

Obrázek 9

45. Všechny ostatní ochranné vrstvy (trámy, kolejnice, mokré cementové pytle v 1 nebo 2 vrstvách) obsahují, pokud je to možné, mezivrstvy ze zeminy ve stanovené tloušťce.

Obrázek 10 slouží jako vodítko k takovému palbě odolnému krytu vyrobenému bez použití betonu.

Obrázek 10

Mírně nižší tloušťky stropu vyžadují stropy s vrstvou kolejnic podle obrázků 11 a 12.

Obrázek 11

 

Obrázek 12

Jsou jen slabě překryté zeminou a jejich odolnost stačí proti jednotlivým zásahům těžkého kalibru.

46. Pokud není možné použití kolejnic na stropnici podle obr. 11 kvůli vysokému profilu stavby (např. u pozorovacích stanovišť pěchoty), jsou vhodným prostředkem k vytvoření odolných stropů s nízkým profilem vzájemně propojené a sešroubované kolejnice nebo železné nosníky v několika vrstvách. Tyto stropnice chrání v závislosti na své síle před granáty polního dělostřelectva nebo před lehkou polní houfnicí a pouze s obzvláště silnou konstrukcí proti jednotlivým zásahům ze středně silných moždířů.

47. Vrstvená zemina zajišťuje ochranu proti palbě (Schusssicherheit) při tloušťce asi 4 m.

48. Ochranu před granáty polních děl zajišťuje 1 metr silná vrstva zeminy umístěná nad úkrytem na silných dřevěných trámech a na stranách úkrytu vrstva zeminy o šířce od 2 do 3 m.

49. Proti silnějším kanónům s plochou dráhou palby jsou zapotřebí dvě až tři vrstvy trámů a 5 až 7 m zemního překrytí po stranách objektu.

50. Slabé stropy poskytují zvýšenou bezpečnost jejich zešikmením směrem do týlu, což usnadňuje odrážení střel, nebo osazením železných desek, kovových plechů atd., což způsobuje předčasnou detonaci střel.

Úkryty

51. Podzemní úkryty lze vytvořit ražbou nebo po vykopání hluboké jámy (otevřené jámy). Obecně jsou ražené úkryty výhodnější, protože jsou odolnější při stejné úrovni zemního krytí a vyžadují jen málo stavebního materiálu pro opláštění zdí a podporu stropů.

52. Pro všechny podzemní úkryty jsou nutná zvláštní opatření k zajištění toho, aby se z nich posádka dostala co nejrychleji. (Několik východů, které jsou zvláště chráněny proti zasypání a zničení, musí být vybaveny poplachovými hlásiči, která pracují bezpečně.) Východy musí být vybudovány tak, aby byly palbě odolné. Nejlepší palbě odolné úkryty jsou samy o sobě nejen bezcenné, ale také škodlivé, jsou-li v nich jednotky zavaleny v důsledku nesprávně uspořádaných, neodolných východů, nebo pokud jim je znemožněno včasné obsazení palebné linie.

53. Nedoporučuje se proto zakrývat východy proti povětrnostním podmínkám pouze střepinám odolnými přístěnky. Toto pouze zvyšuje riziko zavalení. Východy musí být také umístěny nejméně 1,5 m od traverz v zákopovém systému. Viz obrázek 13.

Obrázek 13

54. Obrázky 14 a 15 ukazují způsob zesílení východů, které lze použít ve stabilním podloží.

Obrázek 14

 

Obrázek 15

55. Jiný jednoduchý typ zajištění, který lze také dodatečně doplnit, je znázorněn na obrázcích 16 a 17.

56. V případě nouze mohou být místo betonových desek použity také kolejnice, které jsou položeny ve více vrstvách a pevně spojeny.

57. Obložení ubikací ve vyhloubených podzemních úkrytech je nutné rovněž ve stabilním podloží, protože jinak mohou během bombardování ze stropu odpadnout velké kusy horniny.

58. Úkryty, jejichž východy na obou stranách traverzy ústí do zákopů, jsou vhodné pro dvě družstva, pokud jejich oba východy leží mezi dvěma traverzami, jsou vhodné pro jedno družstvo. V úkrytech jsou umístěny podpěrky zbraní.

59. Palebná linie (v zákopech) může být obsazena rychleji z palbě odolných betonových úkrytů než z podzemních úkrytů a betonové úkryty jsou zároveň v terénu s vysokou hladinou podzemní vody nejlepším způsobem, jak bezpečně ubytovat posádku. Vzor pro takové úkryty nabízejí obrázky 18 a 19.

Obrázek 16

 

Obrázek 17

 

Obrázek 18

 

Obrázek 19

Vnitřní bednění takových úkrytů určených pro jedno družstvo je nejlépe zhotoveno z vlnitého plechu, ale může být také vyrobeno ze dřeva.

60. Tam, kde velmi vysoká hladina podzemní vody znemožňuje budování hlubokých základů, lze stavět úkryty pro ležící vojáky, jak je znázorněno na obrázcích 20 až 23.

Obrázek 20

 

Obrázek 21

Tam, kde konstrukce betonových základů nadměrně zpožďuje výstavbu nebo je z jiných důvodů neproveditelná, může být vynechána.

Desky vlnitého plechu mohou být také umístěny bez bednění na pytle s betonem.

Obrázek 22

 

Obrázek 23

Objekty pro pěchotní pozorování

61. Objekty pro pěchotní pozorování musí být uspořádány podle jejich polohy a konstrukce tak, aby nebyly nepřítelem pokud možno identifikovány, ale přesto poskytovaly dostatečný výhled. Většina pěchotních pozorovacích objektů musí být umístěna v hlavní bojové linii a vybavena čelním pozorováním.

Část objektů může být také určena pro boční pozorování (např. společně s kulomety) nebo být umístěna v týlu na vyvýšených místech, čímž je možné je jednoduše skrýt před pozorováním nepřítele.

Pozorovatelny (pozorovací věže - Hochstand) jsou někdy také výhodné pro pěchotní pozorování.

62. Pečlivým provedením, vhodným umístěním do terénu a maskováním je dle možností třeba kompenzovat nevýhody plynoucí z umístění objektů v ploché krajině, kde jejich výška je evidentním nedostatkem .

63. Pozorování se provádí přímo horizontálně umístěnými střílnami a štěrbinami nebo zrcátky (periskopy), které jsou vysouvány nahoru skrz otvory ve stropě.

Doporučuje se kombinace obou metod pozorování. Protože zkušenost ukázala, že zrcadla a podobná zařízení se rychle zničí, je třeba disponovat jejich větší zásobou. Sklo musí být chráněno před poškrábáním vhodným ošetřením (mýdlem a podobně).

64. Konstrukce střílen a štěrbin se řídí místními podmínkami v každém jednotlivém případě. Otvory musí být pokud možno co nejmenší, obvykle je dostačující štěrbina 2 cm široká a asi 12 cm dlouhá.

65. Pozorování pomocí zrcátka nebo periskopu se provádí ze zvláštních pozorovacích objektů nebo z palbě odolných úkrytů. Viz obrázky 14, 16 a 19.

66. Zde navrhované konstrukce objektů postačují také pro zdvojená pozorovací stanoviště (dělostřelecké pozorovatelny).

67. Objekty musí být vybaveny bezpečnými poplašnými zařízeními (jako jsou zvonky, trubky, tamtamy apod.). Zvonky a všechny alarmy, které vyžadují kabelové vedení, se neosvědčily, zvukovody jsou dostatečně spolehlivé pouze na krátké vzdálenosti.

68. Následující obrázky 24 až 28 znázorňují konstrukci objektů pro pěchotní pozorování.

Z těchto obrázků je vidět, že při nízkém profilu (kolem +0,3 až 0,1 nad zemí), který je tvořen pouze částí pozorovacího stanoviště se dvěma pozorovacími průzory, nemůže být toto stanoviště vybudováno v odolnosti proti přímým zásahům bez silného pancéřování. Vzhledem k tomu, že zbytek stavby je vybudován v palbě odolném provedení, lze tento nedostatek akceptovat. Teprve v případě, kdy vyčnívá objekt +0,7 až 0,8 nad okolí, může být dosaženo dostatečné odolnosti přímo nad hlavou pozorovatele pomocí běžně dostupných prostředků.

Obrázek 24

 

Obrázek 25

 

Obrázek 26

 

Obrázek 27

 

Obrázek 28

Většinou vhodné pouze pro týlová postavení - hmotnost palbě odolných pancéřových kopulí je kolem 1400 kg, ty mohou být případně nahrazeny železobetonovým provedením, kopule odolné proti střepinám váží kolem 600 kg.

Obrázky 29 a 30 ukazují použití pancéřového pozorovacího stanoviště v odolnosti proti střepinám v jinak palbě odolném objektu.

Obrázek 29

 

Obrázek 30

69. U těchto malých objektů jsou nutné hluboko zapuštěné stěny nebo ochrana betonovými deskami, aby se zabránilo převrácení objektu vlivem silné dělostřelecké palby (podstřelení). Ještě lepším řešením je spojení s betonovým úkrytem do jedné stavby.

70. Za zvláštních okolností lze doporučit typ stavby podle obrázku 31, který rovněž chrání vstupy do podzemních úkrytů a umožňuje strážci varovat posádku křikem.

Obrázek 31

71. Kromě kolejnic mohou být do stropnice zabetonovány také pancéřové desky, případně v několika vrstvách železné pražce.

72. Je vhodné přinejmenším částečně zajistit dobře maskované, nejméně střepinám odolné pozorovací stanoviště na konci sapy vedené před nejpřednější linii, aby bylo možné ovládat předpolí a kontrolovat překážky. Objekty by měly vypadat zhruba jako na obrázku 24, obvykle je však nutné nahradit beton a železo dřevem.

Při výstavbě těchto pozorovatelen a k nim patřících sap je nutné brát zřetel na to, aby nebyla jejich hloubením negativně ovlivněna účinnost vlastních bočních paleb.

Objekty pro těžké kulomety

73. Pro palbě odolné umístění těžkých kulometů jsou vhodné malé úkryty typu betonových úkrytů pro ležící vojáky. Viz obrázky 20 až 23. Obrázky 32 a 33 poskytují návrh bojového objektu pro těžký kulomet, který zároveň slouží jako stanoviště pro pěchotní pozorování. Jak je znázorněno na obr. 33, je možné v případě kulometného objektu, vybudovaného v palbě odolném provedení, dodržet výšku do 1 metru nad okolní terén.

Obrázek 32

 

Obrázek 33

I když se umístí objekty více do tylu za předprsně, jak je znázorněno na obrázku 34, nebo na vyvýšené body, které leží v týlu linie (která má být bočně postřelována) není přesto vždy možné vyhnout se pozorování z nepřátelských linií.

V některých případech může být pomocí zemních prací vyhloubena před střílnou kulometu prohlubeň tak, že je možné střílnu umístit hlouběji, aniž by došlo ke ztrátě palebného pole a aniž by byla střílna vystavena riziku zasypání.

Obrázek 34

Ostatní stavby

Velitelská stanoviště apod.

79. Velitelské stanoviště - jasně rozlišitelné od obytných úkrytů štábů - musí být malé, aby se dalo dovedně přizpůsobit terénu.

Často je možné vytvořit prostor pod velitelským stanovištěm pro pomocný personál, zejména na mírně vyvýšených místech. V opačném případě musí být v blízkosti velitelského stanoviště postaven palbě odolný úkryt malých rozměrů. Viz obrázky 35 až 38.

80. Pro vyšší štáby se úměrně zvyšuje prostor ve velitelských stanovištích. Zde je třeba mít na paměti, že během bitvy se v blízkosti velitele trvale zdržují také poslové a ordonanc důstojníci.

Obrázek 35

 

Obrázek 36

 

Obrázek 37

 

Obrázek 38

 

Obrázek 39-42

81. Úkryty pro zákopové moždíře a světlomety, pro světelnou nebo vlajkovou signalizaci, obvaziště, sklady munice atd. se budují podobným způsobem. Viz obrázky 39 až 47.

Obrázek 43

 

Obrázek 44

 

Obrázek 45

 

Obrázek 46

 

Obrázek 47

 

Úkryty pro pohotovostní jednotky a rezervy

82. Pokud nelze pohotovostní jednotky a rezervy ubytovat v existujících, případně dodatečně zesílených objektech (např. sklepy) a lze očekávat v daném prostoru nepřátelskou dělostřeleckou palbu, musí být vybudovány palbě odolné objekty. Tyto objekty musí být podle potřeby vybaveny studnami, kuchyněmi, ventilačními systémy a latrínami.

83. Výstavba úkrytů může být značně usnadněna využitím strmých svahů.

84. Ubikace v úkrytech musí být dimenzovány tak, aby pokud možno všichni vojáci (na palandách nebo v houpacích sítích s přibližně 1,0 až 1,5 metrů čtverečních prostoru pro muže) mohli odpočívat. Mělo by se vyvarovat stavby větších úkrytů než pro 2 až 3 družstva, aby se snížily ztráty způsobené náhodnými zásahy těžkého dělostřelectva.

85. Je obzvláště důležité zajistit, aby byly úkryty skryty před leteckým průzkumem. Zejména vstupy musí být maskovány.

86. Zásadním požadavkem je, aby seskupení jednotlivých úkrytů, uspořádání východů a existující výstražná zařízení umožňovala posádce rychle obsadit pozice směrem k nepříteli.

87. Obrázky 48 až 52 ukazují konkrétní podobu objektů z vlnitého plechu pro pohotovostní jednotky a rezervy, obrázek 53 zobrazuje podobu podzemního úkrytu.

Obrázek 48

 

Obrázek 49

 

Obrázek 50

 

Obrázek 51

 

Obrázek 52

 

Obrázek 53

 

Překážky

88. Nejúčinnější překážkou jsou drátěné překážky na kůlech. Je žádoucí je skrýt před pohledem nepřítele. Za tímto účelem je třeba využít prohlubní v terénu a masky (maskování).

89. Linie překážek musí být uspořádány se zvláštním ohledem na možnosti bočního postřelování a nemusí být souběžné se zákopy, ze kterých je vedena přímá palba.

90. Cílem by mělo být vytvoření drátěných překážek ve 2 až 3 pásech, každý o šířce 6 až 10 m, s alespoň stejnými mezerami, aby se ještě více zkomplikovalo jejich ničení. Svislé pruhy musí být místy spojeny příčnými pruhy. Viz obrázek 54.

Je vhodné zcela dokončit výstavbu první linie překážek před tím, než je zahájena stavba druhé linie. Je nutné vytvořit cesty pro průchod průzkumníků a hlídek. (Pod překážkou vedoucí sapou, případně průchodem překážkami v klikatém provedení.)

Pokud je připravován pouze jeden pás překážek, je žádoucí šířka 15 až 20 metrů. V překážkách zadních linií a podél uzavřených zákopů jsou ponechány mezery pro vedení útoku.

Obrázek 54

91. Překážky se železnými kolíky jsou odolnější než ty s dřevěnými. Pokud chybí ostnatý drát, je možné vzájemně proplést běžný drát s ostnatým.

92. Jednotlivé dráty navinuté blízko země (stahovací drátěná oka), v podobě nepravidelně rozložené, ale i vzpřímené smyčky a nášlapní oceloví ježci (ve tvaru hvězdy s 8 a více hroty dlouhými až 20 cm) již tvoří pozoruhodné překážky, ale nemohou nahradit drátěné překážky na kůlech. Viz obrázek 55.

Obrázek 55

93. Elektrické překážky jsou velmi účinné proti překvapivým útokům, ale jsou snadno vystaveny poruchám, když je nepřítel silněji postřeluje. Proto se nedoporučuje důvěřovat elektrifikaci a kvůli ní snižovat šířku překážek. Generálové a velitelé ženistů mohou požádat o technickou dokumentaci konstrukce elektricky nabitých drátěných překážek nebo drátěných plotů nebo jiných systémů vysokého napětí Ženijní komisi (Ingenieurkomitee).

94. Pokud je nepřítel velmi blízko a ostražitý, lze s výhodou použít ocelové šroubovací kolíky. Lze je snadno zašroubovat do země ležícími vojáky tím, že je otáčí pomocí sochoru, který provlíknou jedním z ok.

Ocelové kolíky jsou vyráběny ve 4 různých délkách a jsou tvořeny šroubovitým sloupkem až do výšky okolo 1,20 m. Jsou méně rozpoznatelné než dřevěné sloupky. Jeden muž dokáže přenést 20 kusů v různých délkách. Jeden vozík přepraví 1 000 kusů. Viz obrázek 56.

Obrázek 56

95. Pro rychlé uzavření průchodů, které zůstaly otevřené u drátěných překážek, jsou na krajních řadách kolíků přichystány kroužky pro navázání drátu.

Kromě toho jsou vedle průchodů připravené drátem ovinuté a vypletené válce (obrázky 57 a 58), které je možné připojit drátem k nejbližšímu kolíku, nebo je možné je do průchodu naházet. To platí rovněž pro mosty, úzké uličky atd., které tak jsou rychle zneprůchodněny.

Obrázek 57

 

Obrázek 58

96. Za stejným účelem jsou v ženijních skladech k dispozici španělští jezdci. Viz obrázek 59.

Bočnice „a“ (na obrázku) se připevňují na vodorovnou středovou tyč „b“, takže pro transport lze španělského jezdce složit podobně jako stativ, s hmotností asi 20 kg. Jednomu muži tak lze vydat několik sloupků, které lze složit v zákopu, zašroubovat a obalit drátem.

Lze také použít španělské jezdce, ve kterých mohou být jednotlivé železné bočnice zasunuty skrz otvory ve středové tyči a svázány drátem. Překážku můžete vytvořit i v případě, že je nepřítel velmi blízko tím, že sestavíte několik španělských jezdců, spojíte je v různých vzdálenostech dráty přímo v zákopu a potom celou překážku přehodíte přes palebnou linii zákopu a zatlačíte před předprseň.

Obrázek 59

Takoví španělští jezdci jsou také k dispozici ve tvaru hvězdy a mohou být také nahrazeni dřevěnými kříži, které lze složit v zákopech.

Ukotvení takové překážky pomocí drátů k zákopům je nutné, aby ji nepřítel neodtáhl pryč. Rovněž je třeba se pokusit tyto překážky následně připevnit k zemi pomocí šroubových pivotů. Překážka musí být pozvolna zesilována postupovým budováním několika řad za sebou.

97. Z ženijních skladů je dodávána speciální válcová překážka z drátu smotaná do prstence. Viz obrázek 60.

Prstenec je možné uchopit na obou koncích (za ocelovou kuličku) a vytáhnout na válec dlouhý 15 metrů o průměru 0,75 m. Drátěný válec je upevněn třemi železnými sloupky, které se v prstenci nacházejí, a přišroubován k zemi.

Obrázek 60

Drátěný prstenec může být roztažen přímo v zákopu a výsledný válec je následně odkutálen na předpolí. Překážku z drátěných válců je třeba považovat pouze za provizorní a musí být pokud možno zesílena španělskými jezdci, překážkou z ocelových kolíků nebo překážkami Lochmann.

98. Rychle stavitelná drátěná překážka ve tvaru střechy Lochmann se také osvědčila.

Tvoří mezistupeň mezi tuhou drátěnou překážkou a ostnatými drátěnými sítěmi (obrázky 61 a 62).

Obrázek 61

 

Obrázek 62

Skládá se z ostnatého drátěného pletiva, širokého 4 m a 50 m dlouhého, mezi které se vkládají železné úhlové tyče, které lze postavit ve tvaru střechy.

Po navinutí má válec délku 1,50 m a průměr 1 m, což umožňuje jeho přenášení kamkoli skupinou od 6 do 8 osob.

Překážku uchycují šroubové kotvy, které je možné tiše přišroubovat k zemi. Každá role obsahuje 120 šroubových kotev.

K instalaci podle obrázků 61 a 62 je potřeba 1 poddůstojník a 8 mužů.

99. Zapletení stromů a větví nelze vlivem větší viditelnosti a většímu vystavení nepřátelské dělostřelecké palbě považovat za úplnou náhradu překážek z ostnatého drátu a kolíků. Vyžaduje se pevné ukotvení a provázání ostnatým drátem.

100. Také na podrost namotaný ostnatý drát ve výšce hrudníku a pasu se může stát účinnou překážkou v lesích.

101. Překážky mohou být doplněny dálkově ovládanými minami všeho druhu. Tyto miny však vyžadují neustálé kontroly a obsluhu odborným personálem. Samočinné miny se neosvědčily.

Dělostřelecké objekty

Výstavba dělostřeleckých baterií

 

102. Volba pozic dělostřeleckých baterií se přizpůsobuje terénu, přičemž je nutné se vyvarovat výrazných bodů, za využití výhod převýšení a záhybů terénu, jakož i krytých míst (lesy, vesnice, sady atd.). Svažitý terén a měkká půda za palebným postavením snižuje tříštivý účinek nepřátelských granátů.

Blízko za palebnou pozicí stoupající terén je nevýhodná.

I u dělostřeleckých baterií s plochou dráhou střelby musí být požadováno, aby jejich záblesky z hlavní byly skryty před pozemním pozorováním nepřítele a pokud možno také z pozorovacích balónů.

103. Nejdůležitější je zručné, tj. nenápadné maskování proti leteckému pozorování. Již během stavby je nutné zakrytí vytěžené světlé zeminy. Vyhýbejte se přímému vedení palebné linie, dokonce i stejným mezerám mezi děly, ostře přerušovaným liniím, vyvýšeným palebným pozicím! Maskování dělostřeleckých pozic je vhodné provádět např. prostřednictvím pokácených stromů, kterými lze rychle překrýt postavení, když se přiblíží nepřátelské letadlo, a při palbě je opět rychle odstranit. Výroba umělé výsadby!

Při výstavbě v lese může dojít k prořezávkám, pouze pokud je to nezbytně nutné pro střelbu. K zamezení možnosti pozorování ze vzduchu se osvědčily na drátech pověšené větve a koruny malých jehličnatých stromů.

Přístupové cesty prozrazují letcům polohu baterií nejjednodušeji. Je proto nezbytné zamaskovat kolejnice položením větviček, trsů trávy, v otevřeném poli orbou, v lese zavěšením větví na dráty.

Je žádoucí zkontrolovat kvalitu maskování fotografováním z vlastních letadel.

104. Musí existovat klamné baterie, které střílejí současně s pravými z nepoužitelných kanónů malými velmi kouřivými náplněmi, nebo alespoň hlučně. Příležitostně se v nich musí udát pohyb (jednotlivých vojáků).

Je nutné vybudovat nebo alespoň simulovat existenci přístupových cest (např. prostřednictvím vrstev slámy). Také klamné baterie vyžadují maskování proti leteckému pozorování, aby nebyly jako takové rozpoznány.

105. Půdorysné uspořádání dělostřelecké baterie viz. Obr. 63.

Obrázek 63

Frontová linie se přibližuje přibližně v pravém úhlu k hlavnímu směru palby baterie, rozpětí postavení pro baterii 4 kanónů je asi 100 m.

Uspořádání úkrytů pro obsluhu, munici a spojovacích zákopů závisí na umístění dělostřeleckých zbraní.

Úkryty obsluhy leží v blízkosti kanonů, aby se zajistilo jejich rychlé obsazení. Munice, která má být uložena v baterii - včetně ručních granátů - musí být skladována odděleně od obsluhy v malých množstvích (nábojnice a projektily, s výjimkou patronové munice, samostatně) v odpovídajícím počtu úkrytů mezi jednotlivými zbraněmi a na křídlech baterie.

Velitelské a telefonní objekty jsou obvykle umístěny na křídle baterie, ale jejich umístění mezi jednotlivými děly může být také účelné, pokud to ovšem umožňuje odstup děl a umístění úkrytů obsluhy a munice. Průběžné zákopy s traverzami nebo zahnutými liniemi spojují postavení děl a všechny další objekty.

Může být vhodné propojit jednotlivé dělostřelecké pozice zákopy nebo podzemními chodbami na vnitřní straně předprsní.

V případě potřeby budou týlové násypy opatřeny střílnami pro děla podle stanovených referenčních bodů.

Ochrana dělostřelecké baterie drátěnými překážkami před neočekávaným útokem může být nezbytná.

106. Výstavba úkrytů musí probíhat tak, že nejprve musí být chráněna obsluha, poté munice a nakonec samotné kanóny.

107. Pro posádku a munici je požadována minimálně ochrana proti přímému zásahu do ráže 15 cm.

Konstrukce dělostřeleckých objektů odpovídá instrukcím uvedeným pro ostatní stavby.

Pro odpočívající část obsluhy a pro muniční sklady jsou postaveny speciální kryty v určité vzdálenosti od baterií a mimo směr palby a je-li to nutné, jsou propojeny s palebnými postaveními děl klikatými spojovacími zákopy, ve kterých se také nacházejí ošetřovny a toalety.

Jako vzory betonových úkrytů munice viz obrázky 64 a 65.

Obrázek 64

 

Obrázek 65

Krytí stropnice podle obrázků 66 a 67 se osvědčilo.

Obrázek 66

 

Obrázek 67

U munice umístěné dále v týlu je povoleno skladování větších zásob pohromadě.

V dosahu nepřátelského dělostřelectva je však nutné usilovat o skladování munice v palbě odolných úkrytech, ve sklepech, na strmých odvrácených svazích a skladovat munici do té míry ve skupinách, aby výbuch jednoho skladu munice nepoškodil i ostatní.

Obzvláště vhodné je skrýt veškeré větší množství munice před leteckým pozorováním.

108. Dělostřelecká postavení

Pravidlem je dělostřelecké postavení zahloubit do země, aby se dosáhlo bez nutnosti navršení vysokých předprsní co největšího krytí.

Výška krytí před dělem je závislá na palebné výšce a minimálním náměru, se kterým bude vedena palba. V případě ploché trajektorie palby mohou být vybudovány střílny, které musí být uzavřeny pytli s pískem, jakmile je z děla stříleno s větším náměrem.

Je nutné snižovat množství prachu vznikajícího při střelbě, který by mohl odhalit polohu děla (polévání, zakrytí). Předprsně by měly mít tloušťku nejméně 4 m.

Velikost postavení děl závisí na palebném poli a zpětné rázu zbraně. Větší šíře palebného pole - 120 stupňů a více – je s výjimkou děl se zvláštním určením, téměř vždy nezbytná.

Se zakrytými dělostřeleckými postaveními, tj. se zastřešením, je odměr zbraní obecně menší než u otevřených postavení. Zakryté postavení také vyžadují obzvláště pečlivé maskování, protože jinak střílny pro děla snadno prozradí polohu objektů.

Navzdory těmto nevýhodám lze pro jednotlivé baterie doporučit výstavbu zakrytých, palbě odolných dělostřeleckých postavení (viz obr. 68 a 69). Strop musí být odpovídajícím způsobem otevřen pro strmě střílející děla.

Obrázek 68

 

Obrázek 69

Instalace děl do zakrytých postavení pouze s odolností proti střepinám se obecně nedoporučuje.

Při instalaci baterií na strmých svazích je možné získat úkryt pro děla během palebných přestávek pomocí tunelů vyražených do svahů.

Pokud budou dělostřelecká postavení používána po delší dobu, je vhodné zesílit jejich podlahy. Za tímto účelem jsou všechny druhy dřeva, které jsou k dispozici, zakopány pod kola lafet v pravém úhlu ke směru palby a pod chobot lafety a následně pokryty vrstvou zeminy asi 3 prsty vysokou. U lafet s ostruhou nedostává chobot lafety žádnou podložku, zatímco ostruze je poskytnuta opora vyrobená z kmenů stromů apod.

V případě houfnic a větších ráží se doporučuje vynechat překrytí podlahy zeminou a pouze ji navršit za lafetu. Zpevnění palebného postavení pod zbraní musí být dostatečně široké, aby dovolovalo otáčení zbraně při změně směru palby.

Objekty pro rychlopalná děla

109. Rychlopalná děla proti pěchotě (Sturmabwehrgeschütze), která se používají k bočnímu postřelování prostoru před vlastními zákopy nebo k podélnému postřelování nepřátelských spojovacích zákopů, se obvykle používají jednotlivě nebo v četách.

Krytá postavení (viz obr. 68, 69) budou často používána k tomuto účelu. Kromě nenápadnosti celého objektu je hlavním požadavkem kompletní maskování střílen.

V krytém postavení může být použit pouze jeden rychlopalný kanón. Otevřená postavení budou pokud možno co nejvíce zahloubena.

Přicházejí v úvahu obzvláště pro v týlových postaveních umístěné kanóny a tam, kde je možné dobré krytí a maskování podle terénu a přírodních podmínek (instalace za keři, na okraj lesa, do budov).

Dělostřelecké pozorovatelny

110. Konstrukce dělostřeleckých pozorovacích stanovišť by měla, pokud je to možné, kromě nepřímého pozorování prostřednictvím vertikálně umístěných periskopických dalekohledů (Scherenfernrohr), zrcátek a periskopů také umožnit přímé pozorování skrz štěrbiny a střílny.

Pro hlavní pozorovací stanoviště se často doporučují vysoká místa na stromech, věžích, komínech apod.

Budovy mohou být nenápadně vyztuženy vnitřní betonáží, vestavěním pozorovacích kopulí, železobetonových kopulí, použitím kolejnic, železných trámů a silných prken.

U hlavních pozorovacích stanovišť v rovinatém terénu přichází na řadu stavby dle obrázku 70 a také podle obrázku 28. Ve vrchlíku pancéřové nebo železobetonové kupole musí být ponechán otvor pro periskopické dalekohledy nebo zrcátkové pozorování.

Obrázek 70

 

Obrázek 70 a-b

 

Obrázek 70 c-d

 

Obrázek 70 e-f

 

Obrázek 70 g-h

Pokud musí být výjimečně hlavní pozorovací stanoviště umístěna v přední linii, je nutná zvláště pevná konstrukce.

Obrázky 24 až 27 znázorňují pomocné pozorovací stanoviště v betonovém provedení.

V ostatních aspektech platí pro dělostřelecké pozorovací stanoviště to samé jako pro pěchotní pozorovací stanoviště, a to i co se týče maskování a umístění pozorovacích průzorů.

Komunikační spojení

123. Telefonní a spojovací stanice musí být umístěny v palbě odolných úkrytech. Je nutné se vyhnout výstavbě velkých telefonních ústředen v oblasti dosahu nepřátelského dělostřelectva, protože všechna vedení mohou být zničena současně jediným přímým zásahem.

Optická spojení

124. Velká signalizační zařízení od Zeissu, kterým jsou vybaveny polní a pevnostní signalizační jednotky, má dosah až 25 km ve dne a 75 km v noci.

Malá signální světla a zrcátka různých systémů (Gorizia, Donath, Weinert, U.G.A.) mají dosah od 5 do 20 km během dne a od 10 do 50 km v noci. Jako zdroje světla slouží acetylenový plamen nebo žárovky.

125. Dvě zařízení tvoří signální linii. Pro úsporu vybavení může zadní stanice ovládat 2 až 3 přední stanice, pokud má vhodně zvolené umístění (viz obr. 74).

Obrázek 74

Aby nedocházelo k záměně nebo vzájemnému rušení, musí být stanice od sebe vzdáleny nejméně 80 m, pokud světelné paprsky nejsou zacloněny terénem, umělou maskou nebo světelným tunelem.

Signální linie jsou v rámci úseku z pravého křídla postupně číslovány. Náčrt signálních spojení musí být k dispozici na velitelských stanovištích vyšších štábů.

126. Použití signalizačních zařízení závisí na terénu, vzdálenosti mezi stanicemi a počasí.

Přední stanice by měly být instalovány co nejblíže k velitelskému stanovišti, které obsluhují. Zadní stanice se však musí držet dál od štábů a dělostřeleckých baterií a od nápadných orientačních bodů, protože nemohou být vždy skryty pohledu nepřítele, a proto na sebe váží nepřátelskou palbu.

Signální spojení je vždy šifrováno nebo probíhá podle dohodnutých krycích slov a znaků. Kužel světla lze omezit vytvořením světelných jímek (tunelů) (viz obr. 39 až 45).

127. Aby se zabránilo nepřátelskému pozorování zadních stanic, nebo se rozptýlila nepřátelská palba, je možné použít heliografická zrcadla pro nepřímou signalizaci, která jsou dodávána společně s velkými signálními zařízeními (viz obr. 76).

Obrázek 76

128. Malé signální lampy a signální zrcátka mohou dobře sloužit na krátké vzdálenosti, kde je k dispozici oční kontakt. Různé volací znaky a barevná stínítka usnadňují rozlišení.

Bezdrátové spojení

129. Bezdrátové stanice různé konstrukce, které mají přenášet zprávy přes nepřátelskou přehradnou palbu, jsou v současné době testovány na frontě. Jejich dosah je 2 až 9 km.

Odvodnění

130. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odvodnění opevněných pozic. Úspěch nebo neúspěch opatření přijatých za tímto účelem může mít zásadní význam pro udržení dané pozice ve vlhkém období.

131. Drenáž musí být připravena podle plánů a dlouho dopředu. Je třeba zohlednit místní geologické podmínky, jakož i veškeré stávající katastrální mapy, plány drenáží a odvodnění. Je-li to nutné, musí být v rozvodích a terénních prohlubních položena nivelace. Zkušenosti ukazují, že je to možné provádět za šera i v blízkosti aktivního nepřítele. Může být vhodné konzultovat toto s odborníky na geologii nebo vodní inženýrství.

132. Pokud je to možné, je voda odvedena směrem k nepříteli.

133. Ve vyšších polohách a za příznivých půdních podmínek jsou pro odvodnění obecně postačující jednoduchá opatření (údržba zákopů, instalace kanálů na dně zákopů, jímek, vsakovacích šachet, odčerpání nebo vypumpování pomocí zákopových čerpadel).

134. V nížinných oblastech, zejména pokud je hladina podzemní vody vysoká a půda nepropustná, je značně obtížný boj s vodou, která se náhle může objevit především v zimních měsících.

135. Nejrozsáhlejším opatřením pro odtok vody ve velkém měřítku je snížení hladiny podzemní vody zlepšením drenážního systému. Za tímto účelem musí být provedeny rozsáhlé zemní práce (také dále v týlu opevněné pozice) a instalace větších mechanických zařízení (čerpací stanice s odpovídajícím potrubím).

136. Dle okolností je možné vypustit vodu skrze vsakovací šachty do hlubších propustných vrstev, pokud to umožňuje tok podzemní vody v těchto vrstvách. To lze zjistit vrtáním nebo zkušebními šachtami.

137. Také tam, kde je ve velkém odčerpávána voda, musí být čistě lokální odvedení denní vody prováděno pečlivě. Do zákopů nesmí zejména zatékat déšť a voda z přilehlého nebo výše umístěného terénu. Je-li to nutné, musí být odvodňovací příkopy vytvořeny vně zákopů a spojovacích zákopů.

138. Instalace a provoz zákopových čerpadel je účelně regulován veliteli úseků podle jednotných zásad. Je důležité zajistit, aby voda odebraná z jednoho místa netekla zpět do zákopů jinde.

139. Je důležité řádně ošetřovat zákopová čerpadla. Sací zařízení čerpadla musí být chráněno před zanesením umístěním do malé jímky (nádoba propouštějící vodu, koš a podobně). Samotné čerpadlo musí být umístěno na pevném, většinou dřevěném podkladu.

140. Spodní část zákopů je nejlépe zachovat schůdnou pomocí laťových roštů nebo roštů z klacků.

141. Proti dešti jsou všechny objekty, jejichž stropnice není pokryta vlnitým plechem, chráněny krytinou z lepenky, linolea apod.

Opatření proti rozpoznatelnosti opevnění

142. Lesní pozice mohou být skryty před pozorováním nejen z vyvýšených pozorovacích stanovišť, z balónu, ale také před leteckým průzkumem pokud je odlesňování, které je potřebné pro stavbu pozice, prováděno dostatečně opatrně.

143. Mimo lesy je obecně pouze možné zamaskovat jednotlivé části pozic. Za tímto účelem musí být použity všechny masky nabízené lokalitou (vesnice a statky, řady stromů, živé ploty, hráze, rokle, strmé svahy).

144. Kromě vytvoření klamných pozic je nutné také umělé maskování objektů.

Hlavní možnosti jsou:

Umístit překážky nerozpoznatelně v mělkých prohlubních, pomocí tenkých železných kolíků, protkaných negalvanizovaným nebo galvanizovaným drátem, ze kterého lze lesk odstranit jednoduchým žíháním.

Je nutné se vyvarovat: vysokého vyvýšení předprsní, ostrých hran, strmých násypů, rovných, zejména vodorovných linií, výstavbě v dominantních místech, snadné identifikaci čerstvě vytěžené zeminy v krajině.

Důležité výkopy, jako je přístup k pozorovatelnám, objektům pro boční palbu, stanovištím zákopových moždířů nebo stanovištím světlometů, jakož i k dělostřeleckým postavením a přidruženým spojovacím cestám, je účelné překrýt drátěným pletivem, které je fixováno kolíky a pokryté větvemi atd. Je třeba se vyhnout jakémukoli viditelnému provozu po takových zařízeních (koleje od vozů, stopy).

145. Betonové povrchy mohou být také maskovány mechem, který se po přidání malty vtlačí do čerstvě udusaného betonu před jeho vytvrdnutím a on poté pokračuje v růstu.

146. Obzvláště důležité je maskování silnic, které může nepřítel přímo pozorovat.

Kromě umělých stromových masek se pro tento účel používá drátěné pletivo s keři nebo rákosovými rohožemi. Pokud cesta, která má být chráněna, vede směrem k nepříteli, jsou takové masky napnuty jako kulisy přes silnici v příslušných intervalech. Aby bylo možné oklamat nepřítele o skutečné poloze silnice, je výhodné nejen umístit masky na samotné silnici, ale také umístit další masky po okolním terénu.

147. Všechny klamné objekty by měly být umístěny tak, aby palba, která na ně směřuje, nezasáhla skutečné pozice nebo jiná chráněná zařízení.

148. Zvláště cenná je výstavba klamných pozorovatelen, objektů pro boční palbu a dělostřeleckých baterií. Musí být předstírán provoz v těchto zařízeních (nápadné koleje od vozů a stopy) a jejich obsazenost posádkou. Z klamných dělostřeleckých baterií musí být čas od času ostře vystřeleno.

149. Aby klamné objekty palebných postavení nebyly na leteckých snímcích jako takové rozpoznány, musí být vykopány asi 50 cm hluboko, hrany zákopu musí být udržovány co možná nejostřejší kvůli požadovanému stínovému efektu.

150. Pro klamné objekty v týlu postačí polní brázdy vytvořené pomocí pluhů, ve kterých jsou falešné traverzy dodatečně postaveny ručně pomocí rýčů.

151. Všechna tato ochranná opatření proti rozeznatelnosti pozic je třeba průběžně kontrolovat vlastní leteckou činností a odpovídajícím způsobem je doplňovat.

 

Berlín, 20. června 1916