HOME

STELLUNGSBAU

Koncepce výstavby opevnění v podobě malých objektů rozprostřených podél zákopových systémů není nijak nová. Jejich návrhy byly vytvářeny pro účely armovacích prací ohrožených pevností (v případě západní fronty - Metz, Thionville, Strasbourg), a pro výstavbu na předem vybraných místech vhodných k obraně. Jednalo se jak o poměrně velké pěchotní úkryty (I-Raum), tak o menší stavby pro ukrytí munice (M-Raum) a dělostřelců (A-Raum), strážnice a později také pěchotní a dělostřelecké pozorovatelny. Níže umístěný obrázek pochází z učebnice pro ženijní vojsko z roku 1901 (Leitfaden für den Unterricht in der Befestigungslehre und im Festungskrieg an den Königlichen Kriegschulen - v digitální podobě ZDE), kde je uveden jako příklad betonového úkrytu budovaného za použití vlnitého plechu, který zrychluje jeho stavbu. Je jím možné zesilovat polní opevnění v případě, že je očekáváno jeho dlouhodobé obsazení. Tyto úkryty bylo možné budovat v pravém úhlu k zákopu (pod předprsní), nebo podélně přímo v zákopu.

Návrh úkrytů zesilujících polní opevnění z roku 1901

Později v průběhu 1. světové války probíhala intenzivní výstavba opevnění na místech, kde fronta na západě zamrzla na podzim 1914. Budování objektů nebylo nijak výrazněji limitované a díky tomu vznikla celá řada variant objektů - pozorovatelen, úkrytů, velitelských objektů, objektů pro signalizaci, kulometných a dělostřeleckých objektů. Stavby se navíc značně liší i v jednotlivých úsecích fronty (Armádních skupinách). Zlom přichází v červnu 1916, kdy vychází Sammelheft der Vorschriften für den Stellungskrieg für alle Waffen a především jeho první dvě části - Teil 1a. Allgemeines über Stellungsbau a Teil 1b. Einzelheiten über Stellungsbau. Tyto dokumenty shrnují zkušenosti získané z prvních válečných let a poskytují vodíkto pro další efektivní výstavbu.

Nepříznivý průběh válečných operací všek vede v létě 1916 k výměně vrchního velení na západní frontě. Bitvy na Sommě a u Verdunu spotřebovávají ohromná množství vybavení, munice, zbraní a především vojáků. Jako neudržitélné se jeví především trvání na pasivní obraně v první zákopové linii, která je vystavena intenzivní nepřátelské dělostřelecké palbě. V srpnu 1916 je ze své funkce odvolán náčelník generálního štábu Erich von Falkenhayn a místo něho se velení na západní frontě ujímá Paul von Hindenburg, se kterým přichází také Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff. Kromě požadavku na výrazné zvýšení zbrojní výroby přichází také změna taktiky vedení zákopové války.

Již 8.9.1916 se koná v Cambrai konference, kde jsou diskutovány varianty ve změně obranné taktiky. Výsledkem je dohoda na zkrácení západní fronty, což uvolní tolik potřebné jednotky do rezerv. Zároveň je rozhodnuto o výstavbě silného opevnění pod názvem Siegfriedstellung. To je budováno mimo dosah nepřátelské dělostřelecké palby a skryto před pozorováním. Je opuštěna koncepce lineární obrany a zavedena obrana v bojových zónách (Kampfzone). Samotná výstavba probíhá v zimně 1916/1917 a k překvapivému ústupu německé armády dochází v rámci operace Alberich v březnu 1917.

S touto změnou strategie souvisí i změna platných předpisů. Sešit Allgemeines über Stellungsbau z června 1916 je již v listopadu nahrazen novým vydáním, které již odpovídá přechodu na hloubkovou obranu. Do konce války se předpis dočká ještě dvou aktualizací - vždy v srpnu let 1917 a 1918. Zohledněny jsou zde zkušenosti získané v bojích následujících let a také příchod nových typů zbraní - např. tanků. Druhá část předpisu Einzelheiten über Stellungsbau vychází v upravené verzi o měsíc později - 25.12.1916. Dne 15.11.1917 navíc vychází dodatek k části 1b ze dne 15.12.1916 - Einzelheiten über Stellungsbau pod názvem Betonbauten s podrobným manuálem k výstavbě opevnění (tyto dva předpisy jsou platné až do 26.08.1918, kdy vychází nová verze části 1b).

Níže jsou umístěny volné překlady Obecných zásad výstavby opevněných pozic z června 1916 (Allgemeines über Stellungsbau - originál v PDF), 1917 a poslední verze z 10.08.1918 (Allgemeines über Stellungsbau 1918 - originál v PDF). V digitální podobě byly donedávna tyto dokumenty ke stažení na www.uni-hannover.de. Dále se zde nachází dodatek s názvem Betonbaueten z roku 1917 a varianty překladu předpisu "Podrobnosti o výstavbě opevněných výstavbě opevněných pozic" z června 1916, prosince 1916 a poslední verze ze srpna 1918 (Einzelheiten über Stellungsbau). Překlad předpisů do angličtiny (Allgemeines über Stellungsbau ve verzi 11/1916 a Einzelheiten über Stellungsbau ve verzi 06/1916) je součástí knihy Trench Fortifications 1914-1918 A Reference Manual, kterou vydalo nakladatelství Naval & Military Press ve spolupráci s The Imperial War Museum.